Allmänna användningsvillkor för program från Target Skills

1 - Rätt till användning

Target Skills ger kunden rätt att använda programmet och dess tillhörande dokumentation under licens, för personligt bruk utan ensamrätt. Rätten kan inte överlåtas och användningen ska ske i enlighet med föreliggande Användningsvillkor.

2 - Använding av programmet

Användningen av programmet omfattar en permanent eller tillfällig kopia i avsikt att få en korrekt funktion i enlighet med vad som föreskrivs i avtal och dokumentation tillhörande programmet, i det fall då hämtning, visning, användning, överföring och lagring av programmet kräver att kopiering utförs. Programmet ska endast användas enligt föreskifterna, d.v.s. enligt vad som anges i föreliggande Allmänna användningsvillkor och i den dokumentation som tillhör programmet, speciellt vad gäller användning med angiven maskinvara på angiven plats, med särskild noggrannhet vad gäller magnetiska medier eller CD-skivor. Programmet är endast avsett för kundens personliga och yrkesmässiga bruk, i undantagsfall och då endast tillfälligt, och då på kundens ansvar, på annan plats eller med annan maskinvara, men endast i nödsituationer, vilket utesluter användning på kontor, på administrativ avdelning och/eller av tredje part.
Genom dispens kan rätten att använda programmet utökas till en eller flera andra medier (maskinvara) eller platser som numreras enligt föregående skriftlig överenskommelse med Target Skills. Detta görs mot betalning av en avgift vars storlek ska fastställas i avtal. All användning som inte överensstämmer med det som beskrivs ovan utgör en överträdelse av rätten till användning av programmet och är följaktligen kriminell enligt tillämplig lagtext i immaterialrätten. Följaktligen är det helt förbjudet för kunden att:
Utföra annan reproduktion än vad som anges i Allmänna användningsvillkor och enligt vad som krävs för att kunna använda programmet för avsett ändamål, Översätta, anpassa, eller på något sätt ändra programmet och eventuell kopia, då användningen av programmet för avsett ändamål inte kräver någon översättning, anpassning eller ändring, Utföra någon åtgärd i de delar som utgör programmet, inklusive korrigeringar av fel som kan påverka programmet i de fall då rätten att åtgärda dessa fel endast tillhör Target Skills i enlighet med bestämmelserna i avsnittet "AvtalsgarantiRegistrering" nedan och villkoren för tjänster från Target Skills Assistance eller underhåll som kunden ska abonnera på; Utföra kopiering av programkoden eller översättning av kodens form i syfte att få information som krävs för att programmet ska vara kompatibelt med andra program som skapats fristående från programmet, då den information som behövs enligt gällande användningsvillkor är tillgänglig för kunden; Att göra programmet tillgängligt, direkt eller indirekt, för tredje part, gratis eller mot avgift, t.ex. via uthyrning, överlåtelse eller lån, från kundens sida. Programmet levereras endast i kompilerad form och inte med källkod.

3 - Säkerhetskopiering

Kunden får utföra säkerhetskopiering för att bibehålla programmets funktioner enligt vad som beskrivs i föreliggande bestämmelser i aktuell immateriallagstiftning.

4 - Avtalsgaranti - Registrering

Registreringen utgör en viktig del av de Allmänna användningsvillkoren för program från Target Skills. Kunden har angivit att han eller hon har tagit del av och accepterat dessa. Target Skills ger kunden en avtalsgaranti som gäller i tre månader från och med faktureringsdatum för programmets användningsavgift. Garantin gäller om något upprepningsbart fel skulle uppstå som utan tvivel kan tillskrivas programmet. Garantin utges under förutsättning att kunden har följt anvisningarna i dokumentationen. Inom ramen för denna garanti, förbinder sig Target Skills att förse kunden med ett nytt exemplar av programmet på magnetiskt medium, om företaget emottar det licensierade programmet och följande villkor uppfylls: programmet har registrerats hos Target Skills och den felaktiga produkten har återsänts i originalförpackningen som rekommenderad försändelse. Post- och portoavgift erläggs av kunden. Det åligger alltså kunden att ta fram namnen på de datorer som använder programmet och skicka uppgifterna till Target Skills för att registrera programmet.
Kunden har begränsad användning av programmet: tills dess att programmet har förregistrerats med funktionen " Registrering via Internet" eller "Registrering efter fil " och tills dess att fakturan för programmets licenser har betalats och programmet har registrerats med funktionen "Registrering via Internet" eller "Registrering efter fil ".
Target Skills skickar så snart som möjligt registreringsfilen via brev eller e-post till kunden så snart namnen på datorerna som använder programmet har mottagits.

5 - Bevisbörda

Det åligger kunden att spara och redigera den aktuella versionen, i enlighet med de föreliggande Allmänna användningsvillkoren för programmen. För att kunna registrera eller installera programmet måste kunden acceptera de gällande Allmänna användningsvillkoren. Som bevis mellan parterna gäller informationen (datorernas namn) som Target Skills tar emot och registrerar och som direkt eller indirekt har skickats av kunden. Som bevis gäller även den förregistreringsfil som Target Skills skickar till kunden, eller själva förregistreringen av programmet via Internet med funktionen "Registrering via Internet", samt att registreringsfilen skickas från Target Skills till kunden eller själva registreringen av programmet via Internet med hjälp av funktionen " Registrering via Internet" för att kunden ska få använda programmet i enlighet med de föreliggande Allmänna användningsvillkoren för program.

6 - Varning

Kunden har valt programmet med hänsyn till den dokumentation och den information som han eller hon medger sig ha mottagit. Det åligger kunden att så exakt som möjligt bedöma vilka behov som finns, att bedöma hur de överensstämmer med programmet och att se till att företaget/han/hon har den kompetens som krävs för att kunna använda programmet. Det är kundens ansvar att se till att de aktuella strukturerna passar för hanteringen av det valda programmet och att han/hon har den kompetens som krävs. Särskilt åligger det kunden att bedöma att programmet kan användas i den aktuella tekniska miljön. Kunden medger att man informerats om möjligheten till support från Target Skills eller annan professionell part, om kunden finner att man inte kan använda det nämnda programmet enligt här föreliggande villkor. Vi rekommenderar att kunden abonnerar på ett supportavtal hos valfritt serviceföretag, samt har en stöld- och brandskyddsförsäkring vid installation av programmet.

7 - Kompatibilitet

Kunden kan i enlighet med gällande immateriallagstiftning från Target Skills införskaffa de uppgifter som behövs för att göra programmet kompatibelt med andra program som skapats fristående. De uppgifter som behövs för kompatibiliteten tilldelas kunden vid begäran med rekommenderad försändelse till Target Skills. Det fastslås här uttryckligen att den information som kunden erhåller på detta sätt inte kan: användas till; andra ändamål än att göra programmet kompatibelt med andra program eller överlåtas till en tredje part, med undantag för om detta krävs för kompatibiliteten och om en sådan kommunikation inte påverkar den normala användningen av programmet eller inte förorsakar omotiverad skada på Target Skills lagliga intressen. Kunden ska i förväg ansöka om tillstånd från Target Skills för att få delge tredje part den information som Target Skills tillhandahållit inom ramen för det aktuella avsnittet. Informationen får inte användas till justering, kopiering eller försäljning av ett program som i princip är identiskt med programmet, eller för andra handlingar som påverkar programmets upphovsrätt. Kunden är ensam ansvarig för brott mot upphovsrätten eller Target Skills lagliga intressen på grund av att information från Target Skills har delgivits andra i syfte att öka programmets kompatibilitet eller vid arbete som utförts av kunden eller en tredje part, även om det godkänts av Target Skills, för att öka programmets kompatibilitet. I allmänhet är kunden ensam ansvarig för skadliga konsekvenser som kan resultera i att programmet inte fungerar som det ska på grund av kompatibilitetsproblem med andra fristående program.

8 - Ansvar

Detta avsnitt gäller både för de Allmänna villkoren och för de tjänster som Target Skills Assistance utför och som har beställts av kunden. Inom ramen för aktuella bestämmelser, medger parterna att Target Skills är skyldigt att göra allt som står i deras makt för att tillhandahålla den aktuella tjänsten/varan. Programmet används helt på kundens ansvar och under kundens kontroll. Följaktligen kan Target Skills under inga omständigheter hållas ansvariga för allvarliga incidenter, kodfel, felaktiga uppgifter eller onormala åtgärder vad gäller användningen av programmet i enlighet med vad som anges i dokumentationen. I vilket fall som helst, oavsett Target Skills ansvarsgrund, inklusive lagen nr 98-389 från den 19 maj 1998 (fransk lagstiftning), kan skadestånd och ersättning för eventuella reparationer som Target Skills ska utbetala till kunden, oavsett orsak, inte överstiga den summa som kunden har erlagt för rätten att använda programmen. Target Skills är under inga omständigheter ansvariga inför kunden eller för tredje part vad gäller indirekt skadestånd, t.ex. inkomstförlust, förlust av kund, kommersiell skada, skada på varumärke, förlust av data och/eller filer samt alla eventuella incidenter och/eller hinder som kan uppstå i telefonnätet och som då för Target Skills utgör ett fall av force majeure.

9 - Immateriella rättigheter

Target Skills garanterar gentemot kunden att företaget är ägare till programmets och dokumentationens upphovsrätt, d.v.s. att man har rätten till programmet och att man därför fritt kan ge kunden rätt att använda programmet enligt vad som anges i föreliggande Allmänna användningsvillkor. Den rätt till användning som Target Skills medger innebär ingen överföring av immateriella rättigheter till kunden. Följaktligen lovar kunden att inte handla på sådant sätt som direkt eller indirekt kan kränka programmets upphovsrätt. Kunden är informerad om att programmet skyddas av immaterielrätten (fransk lag 92-597 från den 1 juli 1992 och 94-361 från den 10 maj 1994). Kunden ska därför vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda den immateriella äganderätten till programmet. Av den anledningen ska kunden bibehålla all information rörande äganderätt och/eller copyright, som rör programmet och dokumentationen, i gott skick. Kunden förbinder sig även att skicka med denna information vid all reproduktion, hel eller delvis, som godkänts av Target Skills, detta gäller särskilt säkerhetskopian. Vid eventuell utmätning ska kunden omedelbart meddela Target Skills och protestera mot utmätningen samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att göra programmets äganderättsliga förhållanden kända. Inom ramen för yrkesmässig verksamhet förbinder sig kunden att i förhållande till personalen och alla eventuella externt berörda som kan ha tillgång till programmet upprätthålla programmets sekretess och upphovsrätt. Kunden får inte låta supportdisketten eller CD-skivan vara tillgänglig för en tredje part som inte har godkänts av Target Skills. Vid stöld eller förlust av programmet är Target Skills under inga omständigheter skyldiga att förse kunden med ett gratisexemplar av programmet.

10 - Datainspektionen

All den information som samlas in behövs för att kunna bedöma era förfrågningar som rör de gällande Allmänna användingsvillkoren. Ni har rätt till åtkomst och korrigering via interntjänster hos Target Skills i enlighet med lag 78-17 i fransk lagstiftning om datainspektion.

11 - Kontroll

Kunden förbinder sig att tillåta kontroll av de förhållanden under vilka programmet används, utförd av personer som har godkänts av Target Skills, oavsett plats och tidpunkt.

12 - Avgift

Som ersättning för rätten att använda programmet förbinder sig kunden att erlägga den fastställda avgiften för varje berört program. Om kunden inte erlägger den ovannämnda avgiften upphävs de aktuella villkoren automatiskt efter det att kunden har uppmanats att betala inom 14 dagar i form av rekommenderat brev.

13 - Varaktighet

Rätten att använda programmet medges kunden för den tidsperiod som programmet skyddas av immateriallagstiftningen. Om kunden köper en ny version av något program överförs användningsrätten till kundens nya version och innebär att kunden avsäger sig anspråk på rätten att använda tidigare versioner än den nya. Ytterligare kostnader som hänger samman med inköpet av en ny version är kundens ansvar.

14 - Överlåtelse

Kunden förbinder sig uttryckligen att inte överlåta eller överföra till någon tredje part, inklusive egna dotterbolag, inte ens utan kostnad, någon del av eller alla rättigheter och/eller skyldigheter som kunden har enligt gällande Allmänna användningsvillkor.

15 - Upphävande

Oberoende av bestämmelserna i avsnitt 13 kan Target Skills, vid allvarlig underlåtenhet från kundens sida vad gäller någon av de skyldigheter som definieras i de föreliggande allmänna användningsvillkoren och som inte åtgärdas inom trettio dagar efter det att bristen påtalats i form av rekommenderat brev, upphäva de föreliggande Allmänna användningsvillkoren utan att bli skadeståndskyldig. I så fall förbinder sig kunden att återsända alla delar av programmet till Target Skills. Kunden förbinder sig även att förstöra eller returnera till Target Skills alla kopior eller reproduktioner som kan ha tillverkats i någon form och att utföra detta inom en månad, räknat från mottagandet av det rekommenderade brev från Target Skills där man upphävde de föreliggande Allmänna användingsvillkoren

16 - Export

kunden förbinder sig att följa alla gällande lagar och bestämmelser om export.

17- Lag och domsaga

DE FÖRELIGGANDE VILLKOREN OMFATTAS AV FRANSK LAG. VID TVIST HAR PARIS HANDELSDOMSTOL, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, DOMSRÄTT, OAKTAT ANTAL SVARANDE ELLER ANSÖKNINGAR OM ATT DELTA I RÄTTEGÅNG SOM INTERVENIENT, ÄVEN FÖR BRÅDSKANDE FALL ELLER VID BEVARANDE PROCEDURER GENOM INTERIMISTISKT BESLUT ELLER PÅ BEGÄRAN.