Policy för skydd av personuppgifter

VI UPPMANAR DIG ATT LÄSA DETTA DOKUMENT NOGGRANT :

Företaget Target Skills har åtagit sig att skydda integriteten för användares personuppgifter och fäster stor vikt vid att skydda användarnas och tjänsternas integritet.

1- POLICYNS SYFTE OM TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Integritetsskyddspolicyns syfte är att fastställa tillämpliga regler för insamling och behandling av personuppgifter via våra onlinetjänster. Den innehåller särskilt vilka uppgifter vi kan samla in, på vilket sätt vi använder dessa uppgifter, till vilka vi kan dela med oss av dem och vilka åtgärder vi vidtar för att garantera deras säkerhet. Integritetsskyddspolicyn tillämpas för webbplatsen Planningpme.fr (nedan kallad ”webbplatsen”).

Vissa hyperlänkar eller knappar till sociala medier på webbplatserna kan ta dig till webbplatser från tredje part som inte tillhör Target Skills. Det kan handla om webbplatser som drivs av partnerföretag. Utgivarna av dessa tredjepartswebbplatser har sina egna regler för skydd av personuppgifter som kan skilja sig från våra. Det är ditt ansvar att läsa dem. Target Skills är inte ansvarigt för den efterföljande användningen av dina uppgifter av utgivare av dessa tredjepartswebbplatser för egen räkning.

2- DITT GODKÄNNANDE AV VÅR POLICY

Användningen av våra tjänster online medför att du fullt ut måste godkänna hela denna policy.

Om du inte samtycker till något av dessa villkor, står det dig fritt att inte utnyttja våra tjänster eller sluta att använda dem om policyn ändras.

Innehållet i policyn kan ändras med tiden för att ta hänsyn till funktionsförändringar och uppdaterade regler. Du kommer alltid att informeras om uppdateringar och det via varje kommunikationsmedel (e-post, pop-up-fönster etc.).

I allmänhet är policyn alltid lättillgänglig via de olika sidorna på våra webbplatser.

3- VÅRT ÅTAGANDE OM REGELEFTERLEVNAD

Behandling av personuppgifter för internetbesökare och användare av våra tjänster omfattas av EU-förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad ”dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”) och lag nr 78–17 av den 6 januari 1978 om datasystem, filer och friheter, i dess ändrade lydelse (nedan kallad ”lagen om datasystem och friheter”) (nedan kallad ”förordningen”).

I denna policy avses med ”personuppgifter” all information som rör en individ som direkt eller indirekt kan identifieras, som efternamn, förnamn, adress, e-postadress och hemadress, telefonnummer, inloggning, lösenord etc. (nedan kallade ”personuppgifter”).

Enligt bestämmelserna är Target Skills ansvarigt för den behandling av personuppgifter som görs via webbplatsen, och är skyldigt att följa sina rättsliga och regulatoriska skyldigheter som åvilar företaget.

4- VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VID VILKA TILLFÄLLEN?

På webbplatser och i onlineformulär samlar vi in personuppgifter från internetanvändare och användare som vill:

 • Kontakta oss för eventuella frågor och särskilt för att få reda på mer om vår verksamhet.
 • Kontakta oss för en gratis provperiod.
 • Få våra nyhetsbrev.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar rör till exempel:

 • Information om identitet som namn.
 • Kontaktuppgifter som elektronisk adress, telefonnummer, land.
 • Anslutningsuppgifter som IP-adress och anslutningsloggar.

Slutligen, och under förutsättning för ditt samtycke samlar vi, varje gång du besöker vår webbplats och använder våra onlinetjänster, in uppgifter och all information som rör din navigering. Dessa uppgifter och denna information registreras i filer som kallas cookies som installeras i din dator.

5- VARFÖR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in och behandlar information om dig av följande skäl:

 • Hantera kundrelationen (t.ex. svara på dina förfrågningar).
 • Skicka nyhetsbrev, säljsamtal, kampanjer och meddelanden som matchar dina valda kriterier, via e-post, telefon eller internet.
 • Förbättra kvaliteten på våra tjänster (t.ex. mätning av webbplatstrafik).
 • Garantera säkerheten för personuppgifter (t.ex. förhindra digital identitetsstöld).
 • Lösa eventuella tvister eller problem i användningen av tjänsterna.

Target Skills samtycker till att inte få tillgång till eller använda dina personuppgifter för något annat ändamål än de som anges ovan.

6- VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR OCH HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

6.1- RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Behandlingen av dina personuppgifter motiveras på olika grunder (rättsliga grunder) enligt hur vi använder dem.
Tillämpliga rättsliga grunder inkluderar:

 • Samtycke: Du godkänner behandlingen av dina personuppgifter genom ett uttryckligt samtycke (kryssruta, klick etc.). Du kan när som helst återkalla detta samtycke.
 • Legitimt intresse: Target Skills har ett affärsintresse av att behandla dina uppgifter som är berättigat, väl avvägt och inte inkräktar på din integritet. Om inte annat anges kan du när som helst motsätta dig behandling som grundar sig på berättigat intresse genom att meddela oss om det.
 • Rättslig skyldighet: Behandlingen av dina personuppgifter är obligatorisk enligt lag.

De rättsliga grunderna för vår databehandling beskrivs i tabellen nedan.

6.2- TID SOM UPPGIFTER SPARAS

Vi sparar dina personuppgifter så länge du använder våra tjänster.

Om du väljer att upphöra att använda våra tjänster måste vi dessutom fortsätta att spara dina personuppgifter under en tidsperiod för att uppfylla vissa skyldigheter. Det är till exempel fallet för att följa gällande lagstiftning, för att hantera klagomål och/eller tvister, försvara våra intressen eller för att genomdriva våra rättigheter och slutligen för att svara på förfrågningar från behöriga myndigheter.

Under alla omständigheter uppfyller dessa perioder för sparande av uppgifter de rättsliga och myndighetsrelaterade kraven samt franska dataskyddslagens (CNIL) rekommendationer. Vi kommer därför inte att spara dina personuppgifter längre än nödvändigt och när vi inte längre behöver dem kommer vi att radera dem på ett säkert sätt i enlighet med vår interna policy eller anonymisera dem.

Här följer några exempel på hur länge personuppgifter sparas:

 • Raderinginom en vecka efter en begäran om att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet
 • Radering efter 90 dagar av cookies från dagen för deras installation på internetanvändarens dator
 • Radering av dina databaser hos PlanningPME vid en kostnadsfri provperiod om 30 dagar sker 90 dagar efter provperiodens slut om tjänsten inte har något abonnemang
 • Radering av personuppgifter från motparter hos blivande kunder 3 år efter senaste kontakten.

7- TILL VILKA DELAR VI MED OSS AV DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1- KOMMUNIKATION FÖR EXTERNA BEHOV AV BEHANDLING

Inom ramen för vår verksamhet vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tredje part som är aktiva i tillhandahållande av våra tjänster (leverantörer av tekniska tjänster och värdtjänster, kostnadsförslag, kunduppföljning och nöjdhetsundersökningar, säkerhetsincidenthantering etc.). Target Skills påtar sig att endast tillhandahålla dina personuppgifter till betrodda och auktoriserade leverantörer som behandlar dem för vår räkning enligt våra instruktioner.

7.2- VIDAREBEFORDRAN AV RÄTTSLIGA OCH JURIDISKA OCH JURIDISKA SKÄL

Dina personuppgifter kan dessutom delas med tredje part:

 • om Target Skills är tvingad enligt en lag, en myndighetsbestämmelser, eller ett domstolsbeslut, eller om sådant utlämnande är nödvändigt för en utredning, föreläggande eller ett rättsligt förfarande, i hemlandet eller utomlands

 • för att upprätthålla policyn (inklusive för att finna eventuella överträdelser av den) och för att skydda mot eventuella intrång i rättigheter egendom och säkerhet för Target Skills och användare av våra tjänster, vid tillämpning och efterlevnad lagen (t.ex. advokater, delgivningsmän etc.).

8- HUR GARANTERAR VI PERSONUPPGIFTERNAS SÄKERHET?

Vi genomför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och yppande, modifiering, ändring, skada, oavsiktlig förlust eller förstörelse eller någon annan form av olaglig behandling eller vidarebefordran till obehöriga personer.

För att göra detta kräver vi att vår personal och tekniska leverantörer följer strikta regler för säkerhet och informationsskydd (t.ex. avtalsförpliktelser för konfidentialitet, användning av krypterings- och anonymiseringstekniker, införande av fysiska säkerhetsåtgärder etc.).

Dessutom vill vi informera om att dina personuppgifter lagras på servrar i en medlemsstat i Europeiska unionen. Slutligen överför vi inte dina personuppgifter utanför EU.Användningen av cookies från Google Analytics och Google Ads-tjänster kan innebära överföring utanför Europeiska unionen av dina personuppgifter. Som sådan förlitar sig Google på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler

9- VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL PERSONUPPGIFTERNA?

9.1- Dina rättigheter

Alla internetanvändare eller användare av våra tjänster vars personuppgifter behandlas av Target Skills har följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst (t.ex. kontrollera de uppgifter om dig som vi har och få en kopia av dem)

 • Rätt till korrigering (t.ex. uppdatera eller korrigera uppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga)
 • Rätt att när som helst invända mot insamling och behandling av alla eller delar av dina uppgifter för kommersiell användning, till exempel inklusive profilering i den utsträckning som den är kopplad till sådan användning. Denna rätt gör att du kan ändra dina meddelandeinställningar när som helst
 • Rätt till begränsning (t.ex. i vissa fall som föreskrivs i lag och om du ifrågasätter behandlingen av vissa av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar dess användning under hanteringen av vår tvist)
 • Rätt till portabilitet (t.ex. har du rätt att återställa dina uppgifter eller kräva att de överförs till tredjepartsleverantörer)
 • Rätt till radering (t.ex. kan du kräva en permanent radering av ditt användarkonto)
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig eller som påverkar dig på liknande sätt.

9.2- Sätt att utöva dina rättigheter

Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss med dina önskemål på de adresser som nämns i avsnitt 11 nedan. Vid osäkerhet om din identitet kommer vi att kunna begära att du visar ett identitetsbevis.

Om du utövar dessa rättigheter strävar vi efter att svara så snart som möjligt, och i vilket fall som helst, inom den rättsliga perioden på en månad från mottagandet av din begäran.

Om det är nödvändigt, enligt vad som tillåts enligt lagen, kan denna tid förlängas med två månader om dina önskemål till Target Skills är komplicerade och många. I så fall kommer du att informeras om denna förlängning och skälen till uppskjutandet.

Om Target Skills inte svarar på din begäran kommer vi att informera om orsakerna till den saktfärdiga hanteringen, och om du anser det nödvändigt kommer du att ha möjlighet att lämna in ett klagomål till den franska dataskyddsmyndigheten (CNIL) och/eller att vidta rättsliga åtgärder.

9.3- CNIL

För att få reda på mer om dina rättigheter eller lämna in ett klagomål, kan du kontakta den franska dataskyddsmyndighetens (”CNIL”) (webbplats: https://www.cnil.fr/).

10- COOKIES

10.01- Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som läggs in i webbläsarprogrammet på en internetanvändares dator när denne besöker webbplatser. Cookies används i stor utsträckning av webbplatser. De garanterar en god funktion eller förbättrar navigeringen. De ger också viss information, särskilt när det gäller målgruppsmätning, till ägarna av dessa webbplatser.

Den information som samlas in med hjälp av cookies gör det möjligt för Target Skills att analysera användningen av webbplatsen och ge en bättre erfarenhet till användaren vid dennes besök på webbplatsen. Den information som samlas in genom dessa cookies används inte för att skicka reklammeddelanden via e-post eller brevledes till användaren.

Du informeras om cookies så snart du går in på webbplatsen genom att det finns en informationsbanner högst upp på startsidan.

10.2- Vilka är de olika avsändarna av dessa cookies?

Target Skills cookies

Dessa är de cookies som Target Skills placerar ut i din enhet för surfning på vår webbplats, eller för att optimera och anpassa tjänsterna på vår webbplats.

Tredjepartscookies

Dessa cookies är sådana som placeras ut av tredjepartsföretag. Till exempel för att veta användningen och prestandan av vår webbplats och för att förbättra dess funktion (till exempel de sidor som oftast konsulteras, antalet besökare). Vi vill understryka att vi inte har någon kontroll över användningen av cookies från tredje part.

10.3- Vilka typer av cookies använder vi och för vilka ändamål?

Olika typer av cookies, med olika syften, används på webbplatsen. Vissa cookies krävs för din användning av webbplatsen.

Typ av cookies Namn på cookie eller tjänst Utgivare Länk till integritetsskyddspolicy (om tillämpligt)
Reklam Google Ads Google https://policies.google.com/privacy
Besöksmätning Google Analytics Google https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Funktion PlanningPME Target Skills  
Formulär Webbplats Target Skills  

10.4- Hur accepterar eller avböjer jag cookies?

Internetanvändaren/användaren av våra tjänster har möjlighet att göra inställningar i sin dator och kan därmed:

 • godkänna alla cookies eller
 • informeras när en cookie läggs in eller
 • avböja endast vissa cookies eller
 • avböja alla cookies.
Vissa cookies är föremål för samtycke. Det samtycke som ges för en cookie gäller i maximalt tretton (13) månader räknat från första installationen i datorutrustningen.
Om du avböjer att spara cookies i din enhet eller webbläsare, eller om du tar bort cookies som lagras i din enhet eller webbläsare, informeras du om att din surfning och upplevelse på webbplatsen kan bli begränsad. Under sådana omständigheter frånsäger vi oss allt ansvar för konsekvenserna av den försämrade driften av våra tjänster till följd av att vi inte kan spara eller konsultera de cookies som är nödvändiga för deras funktion och som du har avböjt eller raderat.

Det finns flera sätt att hantera cookies:

 • Genom att göra ditt val via cookiebannern som syns när du första loggar på vår webbplats
 • Genom att göra dina val via vår cookiehanterare från cookiebannern eller längst ned på sidan till höger via rubriken ”Hanteringstjänster”
 • Genom att konfigurera din webbläsare.
Instruktioner för hur du konfigurerar finns på varje webbläsares webbplats:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/sv-se/windows/ta-bort-och-hantera-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/introducing-total-cookie-protection-standard-mode

Safari:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv&hlrm=en

Du kan även finna mer information på webbplatsen för den franska dataskyddsmyndigheten (CNIL) : https://www.cnil.fr/

Kontakta oss

För alla frågor om policyn och i allmänhet om behandlingen av dina personuppgifter av Target Skills, kontakta oss:

 • Via e-post till följande: [email protected]
 • Via brev till följande: Target Skills, Service RGPD, 1-3 rue Marcel Carné, 91080 Courcouronnes.