SaaS Kontrakt - PlanningPME Web Access - GDPR

MELLAN UNDERTECKNADE :

TargetSkills
LLC, Limited liability company, med ett kapital om 50 000 EUR, med registrerat kontor på 1-3 Rue Marcel Carné 91080 Courcouronnes - France, registrerat i Evry Commercial Register
Hädanefter kallad ”Leverantören”,
DEN FÖRSTA PARTENS PART

och

Kunden, DEN ANDRA PARTENS PART
Hänvisas var för sig till som ”Part” och tillsammans som ”Parter”,

VARI :

Kunden önskar använda SaaS från en tjänsteleverantör som specialiserat sig på följande applikation: planeringslösning i SaaS-läge. Kundens syfte med att använda dessa applikationer är resursplanering.
Leverantören är en leverantör av Programvara som en Tjänst, bolagsapplikationer som leasas online (känd som en SaaS-leverantör). I detta avseende är det Leverantören av Applikationstjänster enligt framställan i det här kontraktet.
Kunden vidkänner att denne har kört en fri testversion av lösningen på PlanningPME:s hemsida, så att denne har kunnat bedöma om Applikationstjänsterna är lämpliga för dennes behov och för att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder inför användningen av dessa.

DÄRFÖR HAR NU HÄRMED FÖLJANDE AVTALATS OM

ARTIKEL 1. DEFINITIONER

Villkoren med stora inledningsbokstäver i Kontraktet, vare sig de används i singular eller plural, ska ha den betydelse som ges dem här nedanför.
Lösningar innebär de driftsfunktioner som räknas upp i beskrivningen av applikationstjänsterna och görs tillgängliga för Kunden som en del av Applikationstjänsterna som utgör föremålet för kontraktet.
Data innebär informationen, publikationerna och, mer generellt, datan i Kundens databas, varav användningen av dessa utgör föremålet för kontraktet, som endast kan nås av Användarna.
Inloggningsuppgifter innebär både användarens eget användarnamn och dennes lösenord, som skickats till denne vid tecknandet av abonnemang på tjänsten.
Internet innebär alla sinsemellan anslutna nätverk, vilka är belägna någonstans i världen. Intranet innebär ett företags eller en organisations eget datornätverk, vilket använder TCP/IP-protokoll och, mer generellt, internet-teknik, och som kan anslutas till internet.
Programvara innebär alla program som tillhandahålls av Leverantören till Kunden och, i synnerhet, tillhörande Lösningar.
Applikationstjänst innebär den tjänst som erbjuds av Leverantören i Saas-läget, vilket låter Kunden använda Lösningarna.
Användare innebär en individ som är under Kundens ansvar (chef, anställd, representant m.m.) och som nyttjar åtkomsten till Applikationstjänsterna på sin dator enligt användarlicensen som Kunden har erhållit. Fel är ett fel i designen i ett datorprogram vilket får det att inte fungera korrekt; allvarlighetsgraden kan skifta från mindre till kritiskt.
Dokumentation förklarar hur lösningen fungerar och hur den ska användas.
Underhåll möjliggör att utgången av utrustning kan förutses och IT-infrastrukturen kan utvecklas (programvara och hårdvara)

ARTIKEL 2. FÖREMÅL

Kontraktet framställer villkoren som gäller de Tjänster som beställts av Kunden.
Leverantören medger Kunden, vilken godkänner att få:
- en åtkomsträttighet till Leverantörens servrar enligt de villkor som framställs här nedanför
- rätten till slutanvändning av Lösningarna
- en uppsättning tjänster som definieras härefter, inklusive datahosting, underhåll av applikationstjänster och teknisk support

ARTIKEL 3. DOKUMENT SOM HÖR TILL KONTRAKTET

Både kontraktet och de dokument som kallas ”Bilagor” utgör avtalet i sin helhet mellan Parterna, hädanefter kallat Kontraktet. Detta ersätter och ogiltigförklarar alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden vad gäller föremålet för Kontraktet.
Kontraktet har utformats av följande kontraktsenliga dokument, presenterade hierarkiskt utifrån sin juridiska kraft, i fallande ordning.
- det här dokumentet
- det här dokumentets bilagor
I händelse av en motsägelse mellan en och/eller flera föreskrifter som förekommer i något av de här dokumenten ska det dokumentet med högre rang äga företräde.
Det här dokumentets bilagor, vilka är en integrerad del av det här Kontraktet, är som följer:
- Bilaga A: Kvalitetsförteckning
- Bilaga B: Ekonomiska villkor
Härmed avtalas formellt mellan Parterna att om en av Parterna skulle vilja friskriva, eller visa tolerans med avseende på alla eller delar av åtagandena som framställs i Kontraktet, oavsett frekvens eller varaktighet, ska inte detta utgöra ett tillägg till Kontraktet och upprättar inte heller någon rättighet av något slag.

ARTIKEL 4. IKRAFTTRÄDANDE, UPPSÄGNING OCH FÖRNYELSE

Kontraktet träder ikraft vid mottagandet av den undertecknade inköpsordern.
Dess kontraktsmässiga varaktighet är 12 månader från ikraftträdandet.
Leverantören ska meddela Kunden om att Kontraktet håller på att utgå, och de villkor för förnyelse som erbjuds denne, skriftligen, 30 dagar före varaktighetens upphörande.
Om inget svar erhålls från Kunden inom 30 dagar från beskedet ska Kontraktet förnyas med identiska villkor, såvida inte Parterna kommer överens om en ny funktionsmässig omfattning för Applikationstjänsterna för att uppfylla Kundens behov.

ARTIKEL 5. BESKRIVNING AV APPLIKATIONSTJÄNSTERNA

5.1. APPLIKATIONSLÖSNINGAR

Leverantören gör planeringslösningen PlanningPME Web Access tillgänglig för Kunden på dennes server via internet.
Den data som behandlas av lösningen är som följer: kund, projekt, delprojekt, resurs, förmåga, utrustning, händelse, otillgänglighet, grupp, användare, historik, vilka kan utökas, modifieras eller raderas av användaren.
Leverantören ger Kunden en icke-exklusiv rätt att använda lösningen.
En garanti mot eventuell defekt i programmeringen tillhandahålls av Leverantören från det datum som Applikationstjänsterna börjar användas och under 90 dagar därefter. Den här garantin upphör att gälla om en tredje part kör programmen.
Leverantören tillhandahåller datahosting, underhåll och säkerhet för Lösningarna.
Leverantören utför en säkerhetskopiering av Datan varje dag. Dessa säkerhetskopieringar sparas i en vecka (se Kvalitetsförteckning i Bilaga A).
Tjänsterna tillhandahålls enligt Kvalitetsförteckningen i Bilagorna.

5.2. IAP

Internetleverantören väljs av Kunden. Leverantören lämnar inga garantier med avseende på detta.

5.3. ÅTKOMST TILL LÖSNINGARNA

Endast Kunden får använda den här åtkomsträttigheten. Denne kan logga in när som helst, förutom under underhållsperioderna, nämligen:
- 24 timmar om dagen
- 7 dagar i veckan
- inklusive söndagar och offentliga helgdagar
- med support från Leverantörens tekniska supportteam
Lösningen nås via:
- Kundens datorer
- någon av Kundens bärbara datorer
- med inloggningsuppgifter som Kunden erhållit
Vid åtkomsten till Applikationstjänsterna identifieras Kunden genom:
- ett användarnamn som tilldelats varje Användare av Leverantören
- ett lösenord som skickas till Kunden från Leverantören
Kunden använder inloggningsuppgifterna som skickas till denne varje gång den ansluter till Applikationstjänsterna.
Syftet med Inloggningsuppgifterna är att begränsa åtkomsten till Lösningarna enligt det här Kontraktet till Kundens Användare, att skydda Lösningens integritet och tillgänglighet, samt integritet, tillgänglighet och konfidentialitet för Kundens Data, som överförs av Användarna.
Sekretess för inloggningsuppgifter:
Inloggningsuppgifterna är personliga och konfidentiella. Kunden åtar sig att vidta alla åtgärder för att hålla inloggningsuppgifterna hemliga och inte avslöja dem i något som helst format. Kunden är fullständigt ansvarig för användningen av inloggningsuppgifterna och är ansvarig för att säkert förvara de åtkomstkoder denne erhållit. Detta säkerställer att inte någon annan person som inte har fått behörighet från Leverantören får åtkomst till Applikationstjänsterna och Lösningarna. I allmänhet är det Kundens ansvar att hålla de enskilda arbetsstationerna som används för att få åtkomst till Lösningarna säkra. Om denne känner till att en annan person haft åtkomst till dem ska Kunden genast informera Leverantören och bekräfta detta genom ett rekommenderat brev. Om dennes inloggningsuppgifter förloras eller stjäls ska Kunden använda det förfarande som Leverantören angett för att denne ska återupprätta sina inloggningsuppgifter, via e-post eller telefon.

ARTIKEL 6. APPLIKATIONSKVALITET

Kunden har upplysts om internets inneboende tekniska risker och de störningar i åtkomsten som kan komma därur. Leverantören ska därför inte hållas ansvarig för eventuell otillgänglighet eller nedsaktande av Applikationstjänsterna. Dessutom tillhandahåller Leverantören sina tjänster i enlighet med Kvalitetsförteckningen. Leverantören kan inte garantera Applikationstjänsternas kontinuitet, vilken uppfylls på distans via internet, ett faktum som Kunden accepterar.
Leverantören åtar sig att implementera effektiva styrmedel för att ge en rimlig försäkran om att Kunden kan nå och använda de relevanta applikationerna vid de tider som anges i Kontraktet.
Leverantören garanterar implementeringen av Applikationstjänsterna enligt Kvalitetsförteckningen i Bilagorna.
Applikationstjänsterna kan ibland pausas på grund av nödvändigt underhåll av Leverantörens servrar. Om Applikationstjänsterna störs på grund av underhåll åtar sig Leverantören att följa den process som beskrivs här nedanför i stycket ”Underhåll”, så att Kunden föredragsvis kan få information om störningen och vidta tillräckliga åtgärder i förväg för att undvika eventuella störningar i verksamheten.
Leverantören ska inte hållas ansvarig för den möjliga inverkan som uppstår på Kundens verksamhet på grund av detta.

ARTIKEL 7. LICENS

Leverantören tilldelar Kunden en personlig, icke-exklusiv, ej överlåtningsbar och ej överföringsbar rätt att använda Lösningarna, under Kontraktets hela varaktighet och i hela världen.
Kunden får endast använda Applikationstjänsterna och Lösningarna enligt deras krav och dokumentation. I synnerhet tilldelas Kunden licensen endast för syftet att låta Kunden använda Tjänsterna, exklusive alla andra syften.
Användningsrätten gäller rätten att framställa och implementera Applikationstjänsterna enligt deras syfte, i SaaS-läget, via en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnätverk. Kunden får inte i något fall göra Lösningarna tillgängliga för en tredje part och är strikt förbjuden från all annan användning, i synnerhet men inte begränsat till eventuella anpassningar, modifieringar, översättning, arrangemang, spridning eller dekompilering.

ARTIKEL 8. UNDERHÅLL

Leverantören är ansvarig för korrigerande och pågående underhåll av Lösningarna.
Korrigerande underhåll: Telefonsupport för felhantering finns att tillgå från måndag till fredag från kl. 9.00 till kl 18.00. Felrapporter måste genast bekräftas via e-post till Leverantören. Leverantören ska därefter diagnosticera felet och sedan implementera korrigerande åtgärder.
(a) I händelse av ett kritiskt fel ska rapporten behandlas inom 24 arbetstimmar. Leverantören ska sträva efter att korrigera kritiska fel så snart som möjligt och kommer att erbjuda en kringgående lösning.
(b) I händelse av ett normalt fel ska rapporten behandlas inom 48 arbetstimmar. Leverantören ska sträva efter att korrigera felet och kommer att erbjuda en kringgående lösning som innebär att funktionaliteten i fråga kan fortsätta användas, inom 60 arbetsdagar.
(c) I händelse av mindre fel ska rapporten behandlas så snart som möjligt, och Leverantören kommer att korrigera det mindre felet i en ny version av Tjänsten, utgiven som en del av det pågående underhållet.
Leverantören är inte ansvarig för Underhåll i följande fall:
- vid Kundens vägran att samarbeta med Leverantören i att lösa felen och i synnerhet att svara på frågor och begäranden om information.
- vid användning av Applikationstjänsterna som inte är överensstämmigt med deras syfte eller deras dokumentation.
- obehörig modifiering av Lösningarna av Kunden eller en tredje part.
- när Kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt Kontraktet.
- installation av programpaket, programvara eller operativsystem som inte är kompatibla med Applikationstjänsterna.
- fel i de elektroniska kommunikationsnätverken.
- frivillig handling för att försämra, felhantera eller sabotera.
- försämring på grund av en force majeure-händelse eller missbruk av Applikationstjänsterna.
Löpande underhåll: Kunden erhåller uppdateringar och funktionsuppdateringar av Applikationstjänsterna.
Leverantören åtar sig att överföra uppdaterad dokumentation av nya uppdateringar till Lösningarna.
Korrigeringar och utveckling av Applikationstjänsterna är uttryckligen underställda det här Kontraktet.
Leverantören garanterar att uppgraderingarna eller de nya versionerna av Programvaran inte ska leda till någon prestanda- eller funktionsförlust vad gäller Applikationstjänsterna.
Leverantören ska utföra regelbundna uppdateringar av antivirus och anti-malware på servrarna.

ARTIKEL 9. TEKNISK SUPPORT

Leverantören ska svara Kunden på telefon från måndag till fredag, kl 9.00 till kl 18.00 inom maximalt en timma från att denne har ringt till +33 161 612 080.

ARTIKEL 10. UTBILDNING

På Kundens begäran kan Leverantören, enligt fördefinierade villkor, tillhandahålla ett gemensamt avtal om utbildningens förutsättningar.
Leverantören ska skicka in ett förslag på utbildningsvillkor om dennes rapporter om teknisk support och korrigerande underhåll visar att det finns återkommande problem med Kundens användning, vilket skiljer sig från felen.

ARTIKEL 11. DATABEHANDLING

11.1. PERSONUPPGIFTER

Om den Data som överförs i syfte att använda Applikationstjänsterna inkluderar personuppgifter garanterar Kunden Leverantören att denne uppfyller alla sina förpliktelser enligt den franska IT- och medborgarrättslagen från den 6 januari 1978, och att denne har informerat dem som datan gäller, vilka är fysiska personer, om hur nämnda personuppgifter används. För den här verkan friskriver Kunden Leverantören från alla yrkanden från en fysisk person vars data eventuellt kan återframställas och placeras i Applikationstjänsten.
Leverantören åtar sig att yppa för Kunden tillfället för eventuellt komprometterande av säkerheten som har direkta eller indirekta följder för Databehandlingen, liksom eventuella yrkanden från individer som påverkats av den data som behandlats enligt det här Kontraktet. Detta måste påvisas så snart som möjligt och maximalt 48 timmar efter att komprometterandet av säkerheten upptäcktes eller yrkandet togs emot.
Leverantören åtar sig att informera Kunden om placeringen av Datan och, mer i allmänhet, att uppge eventuell användbar eller nödvändig information för att möjliggöra utförandet av deklarationer. Kunden, som kontrollant, åtar sig att slå fast de standardklausuler i kontraktet som upprättats av Europakommissionen i deras beslut den 5 februari 2010 och att erhålla lämplig behörighet från CNIL (Den franska nationella kommissionen för information och rättigheter).
Leverantören informerar härmed Kunden att Datan placeras på servrar som är placerade i följande länder: Frankrike. I händelse av förändringar vad gäller Leverantörens destinationsländer ska denne informera Kunden om detta i förväg, utan fördröjning, och erhålla dennes skriftliga medgivande. Där så är tillämpligt måste Leverantören förse Kunden med en uppdaterad lista över destinationsländerna.
Parterna åtar sig att samla in och behandla alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning som rör databehandling, och i synnerhet lagtilläggen 78-17 från den 6 januari 1978. I enlighet med den här lagen är Kunden ansvarig för Behandlingen som utförs enligt det här Kontraktet.

11.2. DATAANVÄNDNING

Kunden har redaktionellt ansvar för användningen av Applikationstjänsterna.
Kunden är ensam ansvarig för kvaliteten, lagefterlevandet och relevansen för Datan samt innehållet denne överför i syfte att använda Applikationstjänsterna. Denne försäkrar också att denne äger rättigheterna till den intellektuella egendomen som tillåter användningen av Datan och innehållet. Följaktligen godtar Leverantören inget ansvar för om Datan och/eller innehållet inte överensstämmer med lagar, offentliga policyföreskrifter eller ens Kundens krav.
Kunden ska hålla Leverantören fri från ansvar, vid den första begäran, från alla problem som kan uppstå som en följd av anklagelser från en tredje part som gäller brott mot detta skadeansvar.
Mer generellt är Kunden ensam ansvarig för innehåll och meddelanden som spridits och/eller hämtats via Applikationstjänsterna. Kunden förblir den enda ägaren till Datan som utgör innehållet i Lösningarna.
Om en begäran från en administratör eller juridisk myndighet tas emot av Leverantören åtar sig denne att genast informera Kunden om detta.
Kunden ska fullfölja deklarationsformaliteterna som rör Behandlingen hos kompetenta myndigheter för dataskydd. Leverantören åtar sig att tillhandahålla eventuell användbar information för att möjliggöra att dessa formaliteter utförs.

11.3. DATASÄKERHET

Var och en av Parterna åtar sig att implementera lämpliga tekniska åtgärder för att garantera Datasäkerheten.
Utan att paragrafen ”Ansvar” ska ha överordnad funktion åtar sig Leverantören att upprätthålla integriteten och konfidentialiteten för Datan som Lösningarna innehåller. Leverantören ska implementera tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra eventuell bedräglig åtkomst till eller användning av Datan och för att förhindra eventuell förlust, ändring eller radering av Datan.
Under Kontraktet ska Leverantören endast agera enligt Kundens anvisningar. I den här kapaciteten åtar sig Leverantören att inte använda Datan för sina egna syften eller för en tredje parts syften.
Enligt artikel 34 i den franska IT- och medborgarrättslagen enligt tillägg åtar sig Leverantören att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att hålla informationen säker och, i synnerhet, skydda den från eventuell oavsiktlig eller olaglig radering, oavsiktlig förlust, ändringar, spridning eller obehörig åtkomst, i synnerhet när Behandlingen inkluderar data som överförs inom ett nätverk, liksom försiktighetsåtgärder mot alla former av olaglig behandling eller yppande till obehöriga personer.
Leverantören ska förse Kunden med sin policy för IT-säkerhet och informera denne om förändringar i policyn. Denne tillgängliggör för Kunden dokument rörande säkerheten för deras data, inklusive, i synnerhet, den nödvändiga tekniska dokumentationen, riskanalyser som tagits fram och en detaljerad lista över de säkerhetsåtgärder som vidtagits.
De IT-plattformar och dokument som Kunden tillhandahåller till Leverantören förblir Kundens egendom. Den data som finns på dessa medier och i dessa dokument är strikt underställda yrkesmässig sekretess (Artikel 226-13 i den franska lagen om brottslighet), och detsamma gäller all data som kommer till Leverantörens kännedom vid fullföljandet av Kontraktet.
Leverantören åtar sig att säkerställa dess överensstämmighet – och för dennes personal – med följande förpliktelser:
- att inte göra några kopior av dokument och informationsmedia som anförtrotts denne, såvida det inte är nödvändigt för fullföljandet av det här Kontraktet och i föregående överenskommelse med Kunden.
- att inte använda dokumenten och informationen som hanteras för andra syften än de som anges i det här kontraktet.
- att inte uppvisa dessa dokument eller informationen för någon annan person, vare sig underställd civil eller offentlig lagstiftning, eller fysisk eller juridisk person.
- att vidta alla åtgärder för att undvika bedräglig eller olämplig användning av filerna under Kontraktets giltighet.

ARTIKEL 12. TEKNISK REVISION

Kunden kan, efter att ha meddelat Leverantören skriftligen, med en minsta underrättelseperiod om 4 veckor, på egen bekostnad få en revision utförd av Lösningarnas driftsvillkor, och, mer generellt, av Leverantörens efterlevnad av de tekniska specifikationerna och säkerhetsspecifikationerna (Kvalitetsförteckning i bilagorna). För den här verkan ska Kunden utse en oberoende revisor som inte konkurrerar med Leverantören på SaaS-marknaden och som måste godkännas av Leverantören och underteckna ett sekretessavtal.
Revisionen måste utföras under de strikta villkor som beskrivs här ovanför och får inte inkludera Leverantörens ekonomiska, bokförings- eller kommersiella data i sin omfattning.
Leverantören åtar sig att samarbeta i god tro med experten och att möjliggöra revisionen genom att ge honom eller henne all information som behövs och svara på alla förfrågningar som rör denna revision. Revisionen ska utföras under Leverantörens arbetstid. En kopia av revisorns revisionsrapport ska skickas till varje Part och kontrolleras gemensamt av Parterna, som kommer överens om ett möte för det här ändamålet.

ARTIKEL 13. EKONOMISKA VILLKOR

13.1. FEES

De ekonomiska villkoren finns uppställda i Bilagorna.
Kostnaderna för Tjänsterna anges i euro och inkluderar inte skatter eller avgifter.
Faktureringsadressen är Kundens registrerade adress.
Följande är exkluderade från kostnaderna och kräver separata fakturor:
- utbildning
- och mer generellt övriga kostnader som inte ingår i SaaS-erbjudandet

13.2. BETALNINGSMETODER

Oavsett kontraktets varaktighet faktureras Tjänsterna var 12:e månad.
Fakturor betalas i förväg, inom 30 dagar från mottagandet, via check eller banköverföring.

13.3. BETALNINGSSTANDARD

Utan påverkan på eventuella skadestånd och räntor berättigar Kundens underlåtande att betala en faktura före förfallodatum Leverantören att:
- tillämpa dröjsmålsränta motsvarande tre gånger fastställd räntesats, utan föregående besked därom och med början från dröjsmålets första dag.
- yrka på ytterligare bank- och hanteringsavgifter (kostnader för återkrav, korrespondens och telefonpåminnelser, återinlämnande av debiteringar som avvisats av dennes bank)
- upphöra med Tjänsterna omedelbart.

ARTIKEL 14. ÄGANDE

Kunden är och förblir ägare till all Data som denne använder via Applikationstjänsterna enligt Kontraktet.
Leverantören är och förblir ägare till alla komponenter av Applikationstjänsterna och Lösningarna som görs tillgängliga för Kunden och mer generellt för IT-infrastrukturen (programvara eller hårdvara) som implementerats eller utvecklats under Kontraktet.
Kontraktet överför inte några äganderättigheter till Kunden för Lösningarna.
Lösningarnas tillfälliga tillgänglighet enligt de villkor som framställts i Kontraktet ska inte ses som en tilldelning av någon rätt till intellektuell egendom till Kundens fördel, tolkat enligt den franska lagen om intellektuell egendom.
Kunden har inte tillstånd att återframställa något element av Programvaran eller någon dokumentation som hör samman med den, genom någon som helst metod, i något som helst format och på något som helst medium.
Kunden får inte dela ut rättigheterna och förpliktelserna som uppkommer genom Kontraktet, i sin helhet eller delvis, vare sig det sker genom en tillfällig utdelning, ett avtal om underlicensiering eller något annat avtal som överför nämnda rättigheter och förpliktelser.

ARTIKEL 15. TITELGARANTI

Leverantören intygar och garanterar:
- att Lösningarna denne har utvecklat är original enligt definitionen i den franska lagen om intellektuell egendom,
- att denne äger alla rättigheter till intellektuell egendom som krävs för att kunna fullfölja det här Kontraktsåtagandet. Leverantören intygar och garanterar att Lösningarna inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 16. ANSVARSSKYLDIGHET – FORCE MAJEURE

Vardera Parten påtar sig ansvaret för de konsekvenser som blir följden av dennes ouppmärksamhet, felaktigheter och utelämnanden samt för eventuell underleverantörs ouppmärksamhet, felaktigheter och utelämnanden som orsakar den andra Parten direkt skada.
Dessutom, och i händelse av oaktsamhet som bevisas av Kunden, ska Leverantören endast vara förpliktad att kompensera de monetära konsekvenserna av direkt och förutsebar skada som beror på Tjänsternas prestationer. Som en följd därav kan inte Leverantören under några omständigheter påta sig ansvaret för indirekta eller ej förutsebara skador på, eller förluster för Kunden eller tredje parter, vilket specifikt inkluderar eventuella intäktsförluster, förluster, felaktigheter eller korruption av filer eller Data, kommersiell förlust, förlust av inkomster eller vinster, förlust av kunder, förlust av affärsmöjligheter, kostnader för att erhålla en ersättningsprodukt, -tjänst eller -teknik, som rör eller har sitt ursprung i misslyckandet att utföra eller en felaktig prestation av tjänsterna.
I varje fall är summan som Leverantören blir skyldig strikt begränsad till återbetalning av de summor som faktiskt har betalats av Kunden fram till händelsens datum då ansvaret uppstod, per användararbetsstation, per dag med störningar baserat på den genomsnittliga förbrukningen under de senaste 6 månaderna.
Vidare kan inte Leverantören hållas ansvarig för oavsiktlig radering av Data av Kunden eller en tredje part som har åtkomst till Applikationstjänsterna via de inloggningsuppgifter som tillhandahållits Kunden.
Leverantören kan inte, i något fall, hållas ansvarig för eventuella skador i händelse av förluster som orsakas av en störning eller en drop in-tjänst av en telekommunikations-operatör, en elleverantör eller en force majeure-händelse.
Ingendera av Parterna ska hållas ansvarig för något brott mot dess förpliktelser enligt det här Kontraktet om ett sådant brott är följden av: ett regeringsbeslut, inklusive eventuellt tillbakadragande eller upphörande av någon myndighet, en fullständig eller delvis strejk, vare sig den sker internt eller utanför företaget, en eldsvåda, en naturkatastrof, ett krigstillstånd, en fullständig eller delvis störning eller stopp i telekommunikations- eller elnätverken, en pirathandling i datorsammanhang, eller mer generellt någon annan force majeure-händelse som har de kännetecken som definieras i rättsvetenskapen. Den Part som observerar en sådan händelse måste omedelbart informera den andra Parten om att det är omöjligt att fullfölja dennes förpliktelser.
Upphörandet av förpliktelser eller fördröjningen av dem får inte användas för att skapa ansvar för att förpliktelser inte uppfylls, eller ge upphov till betalning för skador eller dröjsmålsränta.

ARTIKEL 17. FÖRSÄKRING

Leverantören har tecknat försäkring/-ar som är nödvändiga för att täcka de risker som hör samman med dennes affärsverksamhet. Denne åtar sig att förse Kunden med bevis på detta, om detta uttryckligen begärs.
Kunden måste se till att tillräckliga garantier lämnas för att reglera överföringen av Data, i synnerhet genom implementeringen av bindande bolagsregler för underleverantörer eller genom undertecknandet av kontraktsmässiga standardklausuler enligt Europakommissionen och deras 2010/84/EU hos Part-intressenterna, inklusive Leverantören och eventuella underleverantörer.

ARTIKEL 18. UPPSÄGNING

I händelse av ett brott mot de kontraktsbundna förpliktelserna av en av Parterna har den andra Parten rätt att säga upp Kontraktet 30 dagar efter att ett besked om detta,skickat via rekommenderad post med kvittens på mottagandet, har passerat utan respons. Brottet eller brotten som har observerats ska anges i brevet med besked om detta.
I händelse av uppsägning ska Kunden upphöra med att använda åtkomstkoderna till Lösningarna eller Applikationstjänsterna. Reversibilitetstjänsterna ska implementeras enligt stycket ”Reversibilitet”.
Leverantören åtar sig att inte lagra Datan efter lagringsperioden som valts av Kunden för de syften som den samlades in och, i vilket fall, inte lagra den efter uppsägningen av Kontraktet.
I slutet av Kontraktet eller i händelse av dess tidigarelagda uppsägning, oavsett skälet till detta, ska Leverantören och dess underleverantörer omedelbart återlämna en kopia av all Data till kunden, i samma format som Kunden använt för att skicka Datan till Leverantören, eller om detta inte låter sig göras, i ett strukturerat och ofta använt format.
Denna retur ska bekräftas med en rapport, undertecknad och daterad av Parterna.
När returen har genomförts ska Leverantören förstöra kopiorna av Datan som lagras i dennes system inom en rimlig tidsperiod och måste uppvisa bevis på detta för Kunden inom en rimlig tidsperiod, efter signerandet av returrapporten.

ARTIKEL 19. REVERSIBILITET

I händelse av uppsägning av det kontraktsbundna partnerskapet, oavsett skälet till detta, åtar sig Leverantören att returnera – eller möjligen radera, enligt Kundens val – all Data som tillhör denne, i ett läsbart standardformat som inte skulle orsaka några problem i en motsvarande miljö (SQL-dump). Detta ska utföras kostnadsfritt, vid den första begäran från Kunden som kommuniceras via rekommenderad post med kvittens på mottagandet och inom 7 dagar från mottagandet av en sådan begäran.
Kunden ska aktivt arbeta med Leverantören för att möjliggöra återsändandet av Datan.
Leverantören ska se till att Kunden kan fortsätta använda Datan, utan störningar, direkt eller med hjälp av en annan serviceleverantör.
På begäran, och underställt en ytterligare faktura, kan Leverantören återuppladda Kundens Data i systemet som denne har valt, även om det är Kundens ansvar att se till att detta är fullständigt kompatibelt.
På Kundens begäran kan Leverantören ge ytterligare teknisk support till Kunden och/eller en tredje part som har utsetts av denne, inom reversibilitetsramverket.
Denna support ska faktureras enligt Leverantörens avgifter med verkan från då beskedet om reversibilitet utfärdades.

ARTIKEL 20. ICKE-SOLICITERING AV PERSONAL

Vardera Part ska avstå från att anställa, eller ge arbete till, någon av den andra Partens anställda, vare sig direkt eller via en mellanhand, utan denna Parts föregående uttryckliga godkännande. Den här föreskriften är giltig under Kontraktets hela varaktighet och i 12 månader efter dess uppsägning.
Om en av Parterna inte uppfyller den här förpliktelsen åtar denne sig att kompensera den andra Parten, genom att omedelbart betala denne, på begäran, en fast summa som motsvarar 12 gånger den anställdes bruttoinkomst per månad vid tillfället för dennes uppsägning.

ARTIKEL 21. SEKRETESS

Var och en av Parterna är skyldig (i) att hålla all information som emottas från den andra Parten konfidentiell och, i synnerhet, (ii) inte yppa den andra Partens konfidentiella information till någon tredje part, utöver anställda eller ombud som behöver känna till den, och (iii) att endast använda den andra Partens konfidentiella information för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina förpliktelser enligt Kontraktets villkor.
Trots det föregående ska inte någon av Parterna ha någon förpliktelse vad gäller information som (i) har nått eller når den offentliga domänen utan att det är på grund av den mottagande Partens fel, (ii) har utvecklats oberoende av Parten som tar emot den, (iii) redan är känd av den mottagande Parten innan den andra Parten yppade den, (iv) emottas legitimt från en tredje part som inte är underställd sekretessplikten, eller (v) måste yppas enligt lagen eller enligt ett domstolsbeslut (i vilket fall den endast måste yppas i den omfattning som krävs och efter att Parten som initialt tillhandahöll den har meddelats skriftligen).
Parternas förpliktelser avseende konfidentiell information ska förbli verksamma under Kontraktets hela varaktighet och, när detta har upphört, så länge som informationen i fråga förblir konfidentiell för den Part som yppade den, och, i vilket fall, under en period om 5 år efter kontraktets upphörande.
Vardera Parten måste returnera alla kopior på dokument och media som innehåller den andra Partens konfidentiella information så snart som Kontraktet upphör, oavsett skälet till detta.
Parterna åtar sig också att se till att deras personal uppfyller dessa föreskrifter, liksom eventuellt ombud eller tredje part som kan bli inblandad i någon form enligt Kontraktet.

ARTIKEL 22. ÖVRIGT

Ogiltigheten, fördröjningen, ogenomdrivbarheten eller bristen på en bindande kraft för en eller flera av Kontraktets föreskrifter ska inte leda till att resterande kontraktsmässiga föreskrifter ska bli ogiltiga, fördröjas eller bli ogenomdrivbara eller sakna bindande kraft, och de ska förbli verksamma. Emellertid kan Parterna gemensamt komma överens om att ersätta ogiltiggjorda föreskrifter.
Kundens data utgör innehållet i Lösningarna.
Kontraktet är underställt fransk lagstiftning och exkluderar all annan lagstiftning.
Om kontraktet skrivs på, eller översätts till flera språk ska endast den franska versionen vara bindande.
Dispyter – klausul som överför territoriell jurisdiktion:
För att hitta en gemensam lösning på en eventuell dispyt som kan uppstå under fullföljandet av Kontraktet är Parterna överens om att mötas upp inom 30 dagar efter att ha mottagit ett rekommenderat brev med kvittens på mottagandet från en av de två Parterna.
OM, I SLUTET AV EN PERIOD OM FEMTON DAGAR, PARTERNA INTE HAR NÅTT EN ÖVERENSKOMMELSE VID EN KOMPROMISS ELLER LÖSNING KOMMER DISPYTEN VARA UNDERSTÄLLD DEN KOMPETENTA DOMSTOLEN PÅ LEVERANTÖRENS REGISTRERADE KONTOR.

BILAGA A - KVALITETSFÖRTECKNING

Leverantören åtar sig att följa Kvalitetsförteckningen och, i synnerhet, följande punkter, vilka fungerar som en garanti för tjänstens kvalitet:

TILLGÄNGLIGHET

Leverantören åtar sig att implementera effektiva kontroller för att ge en rimlig försäkran om att Kunden kan nå och använda Lösningarna i fråga vid de tider som anges i Kontraktet.
Leverantören har infört ett redundant system som kan driva en tjänst utan störningar.
I händelse av att åtagandet om tillgänglighet inte uppfylls under en månads tid kommer följande straffavgifter att verkställas:
- den totala summan inklusive skatt på straffavgifterna som uppkommit för månaden är inte större än 100 % av månadens uppkomna pris, exklusive skatt, för den månaden. Rapportering:
Leverantören kan tillhandahålla en tillgänglighetsrapport som ett sätt att bekräfta de parametrar som definieras i Förteckningen.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

Leverantören strävar efter att säkra åtkomsten och användningen av Lösningarna, med hänsyn till protokollen, enligt branschens standardpraxis.
Leverantören har tillämpat spärrar mot obehörig fysisk och elektronisk åtkomst till Leverantörens operativsystem och applikationer, samt till Kundens konfidentiella information, för att ge en rimlig garanti om att åtkomst till systemen och Kundens Data är begränsad till behöriga individer, och att Kundens konfidentiella information skyddas mot all användning som står i motsättning till dess syfte.
Leverantören har ordnat en dubbel säkerhetskopiering av Datan med verifiering som utförts av dess tjänster, på en daglig basis och som en respons på eventuell specifik begäran i samband med en händelse.
Parterna åtar sig att samarbeta med kompetenta myndigheter inom dataskydd, i synnerhet i händelse av eventuell begäran om information som kan skickas till dem eller i händelse av en inspektion. Median lagras på två separata platser under 7 på varandra följande dagar.
Datan säkerhetskopieras via en säkerhetskopieringsprocess för databaser. Tidsrymden för att återställa säkerhetskopieringar är 1 dag.

INTEGRITET

Leverantören åtar sig att implementera effektiva kontroller för att ge en rimlig försäkran om att de applikationer som tillgängliggjorts för Kunderna behandlar datan som anförtrotts denne utan risk för utelämnande, ändringar, deformering eller något annat slags fel som skulle kunna skada integriteten i resultaten från dessa applikationer och att datan behandlas enligt de tillämpliga lagarna, och att Datan och behandlingen är åtkomlig i händelse av inspektioner och externa revisioner som eventuellt utförs.
Integriteten för datan som behandlas gäller alla systemkomponenter och alla behandlingsfaser (datainmatning, överföring, behandling, lagring och sändande av data). Dessa kontroller består av kontroller för koherens och behandling, avläsning och hantering av fel samt Användarens information om eventuell sammanhörande risk för icke-konformitet.

Prestanda

Leverantören garanterar en svarstid på 5 sekunder mellan dennes server och alla Användare med placering i Frankrike. Svarstiden gäller det månatliga genomsnittet på den genomsnittliga dagliga svarstiden för att öppna ett veckovis schema.

BILAGA B - EKONOMISKA VILLKOR

PlanningPME Web Access Saas Månadskostnad exklusive skatt
Hantering av 1 till 9 resurser 39 €
Hantering av 10 till 19 resurser 59 €
Hantering av 20 till 29 resurser 79 €
Hantering av 30 till 39 resurser 99 €
Hantering av 40 till 49 resurser 119 €
Hantering av 50 till 74 resurser 149 €
Hantering av 75 till 99 resurser 179 €
Hantering av 100 till 149 resurser 219 €
Hantering av 150 till 199 resurser 259 €
Hantering av 200 till 249 resurser 299 €
Hantering av 250 till 299 resurser 339 €
Hantering av 300 till 399 resurser 399 €
Hantering av 400 till 499 resurser 459 €
Hantering av fler än 500 resurser Kontakta oss