SaaS Kontrakt - PlanningPME Web Access - GDPR

MELLAN UNDERTECKNADE :

TargetSkills
LLC, Limited liability company, med ett kapital om 40 000 EUR, med registrerat kontor på 1-3 Rue Marcel Carné 91080 Courcouronnes - France, registrerat i Evry Commercial Register
Hädanefter kallad ”Leverantören”,
DEN FÖRSTA PARTENS PART

och

Kunden, DEN ANDRA PARTENS PART
Hänvisas var för sig till som ”Part” och tillsammans som ”Parter”,

VARI :

Kunden vill använda en specialiserad tjänsteleverantörs tjänster för att använda en planeringslösning i SaaS-läge. Kundens mål för driften av denna lösning är resursplanering.
Leverantören är en leverantör av Programvara som en Tjänst, bolagsapplikationer som leasas online (känd som en SaaS-leverantör). I detta avseende är det Leverantören av Applikationstjänster enligt framställan i det här kontraktet.
Kunden vidkänner att denne har kört en fri testversion av lösningen på PlanningPME:s hemsida, så att denne har kunnat bedöma om Applikationstjänsterna är lämpliga för dennes behov och för att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder inför användningen av dessa.

DÄRFÖR HAR NU HÄRMED FÖLJANDE AVTALATS OM

ARTIKEL 1. DEFINITIONER

Villkoren med stora inledningsbokstäver i Kontraktet, vare sig de används i singular eller plural, ska ha den betydelse som ges dem här nedanför.
Lösningar innebär de driftsfunktioner som räknas upp i beskrivningen av applikationstjänsterna och görs tillgängliga för Kunden som en del av Applikationstjänsterna som utgör föremålet för kontraktet.
Data innebär informationen, publikationerna och, mer generellt, datan i Kundens databas, varav användningen av dessa utgör föremålet för kontraktet, som endast kan nås av Användarna.
Inloggningsuppgifter innebär både användarens eget användarnamn och dennes lösenord, som skickats till denne vid tecknandet av abonnemang på tjänsten.
Internet innebär alla sinsemellan anslutna nätverk, vilka är belägna någonstans i världen. Intranet innebär ett företags eller en organisations eget datornätverk, vilket använder TCP/IP-protokoll och, mer generellt, internet-teknik, och som kan anslutas till internet.
Programvara innebär alla program som tillhandahålls av Leverantören till Kunden och, i synnerhet, tillhörande Lösningar.
Applikationstjänst innebär den tjänst som erbjuds av Leverantören i Saas-läget, vilket låter Kunden använda Lösningarna.
Användare innebär en individ som är under Kundens ansvar (chef, anställd, representant m.m.) och som nyttjar åtkomsten till Applikationstjänsterna på sin dator enligt användarlicensen som Kunden har erhållit. Fel är ett fel i designen i ett datorprogram vilket får det att inte fungera korrekt; allvarlighetsgraden kan skifta från mindre till kritiskt.
Dokumentation förklarar hur lösningen fungerar och hur den ska användas.
Underhåll möjliggör att utgången av utrustning kan förutses och IT-infrastrukturen kan utvecklas (programvara och hårdvara)

Premiumversionen avser tjänsteleverantörens PlanningPME-erbjudande inklusive ytterligare tjänster (meddelande, lagringsnivå, säkerhetsgaranti, typ av hosting) med distinkta ekonomiska villkor.

Företagsversionen avser leverantörens PlanningPME-erbjudande med ytterligare tjänster jämfört med standardversionen (synkronisering, meddelande, lagringsnivå, säkerhetsgaranti, typ av hosting) med olika ekonomiska villkor.

ARTIKEL 2. FÖREMÅL

Kontraktet framställer villkoren som gäller de Tjänster som beställts av Kunden.
Leverantören medger Kunden, vilken godkänner att få:
- en åtkomsträttighet till Leverantörens servrar enligt de villkor som framställs här nedanför
- rätten till slutanvändning av Lösningarna
- en uppsättning tjänster som definieras härefter, inklusive datahosting, underhåll av applikationstjänster och teknisk support

ARTIKEL 3. DOKUMENT SOM HÖR TILL KONTRAKTET

Både kontraktet och de dokument som kallas ”Bilagor” utgör avtalet i sin helhet mellan Parterna, hädanefter kallat Kontraktet. Detta ersätter och ogiltigförklarar alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden vad gäller föremålet för Kontraktet.
Kontraktet har utformats av följande kontraktsenliga dokument, presenterade hierarkiskt utifrån sin juridiska kraft, i fallande ordning.
- det här dokumentet
- det här dokumentets bilagor
I händelse av en motsägelse mellan en och/eller flera föreskrifter som förekommer i något av de här dokumenten ska det dokumentet med högre rang äga företräde.
Det här dokumentets bilagor, vilka är en integrerad del av det här Kontraktet, är som följer:
- Bilaga A: Kvalitetsförteckning
- Bilaga B: Ekonomiska villkor
Härmed avtalas formellt mellan Parterna att om en av Parterna skulle vilja friskriva, eller visa tolerans med avseende på alla eller delar av åtagandena som framställs i Kontraktet, oavsett frekvens eller varaktighet, ska inte detta utgöra ett tillägg till Kontraktet och upprättar inte heller någon rättighet av något slag.
Bilaga C: Personuppgifter
Bilaga D: Förteckning över efterföljande underleverantörer

Premiumversion avser erbjudandet av leverantören med tilläggstjänster (anmälan, lagringsnivå, säkerhetsgaranti, hostingtyp) med olika ekonomiska villkor.

Enterpriseversion : Tjänsteleverantörens PlanningPME-erbjudande med ytterligare tjänster jämfört med standardversionen (synkronisering, avisering, lagringsnivå, säkerhetsgaranti, typ av hosting) med olika ekonomiska villkor.

ARTIKEL 4. IKRAFTTRÄDANDE, UPPSÄGNING OCH FÖRNYELSE

Kontraktet träder ikraft vid mottagandet av den undertecknade inköpsordern.
Dess kontraktsmässiga varaktighet är 12 månader från ikraftträdandet.
Leverantören ska meddela Kunden om att Kontraktet håller på att utgå, och de villkor för förnyelse som erbjuds denne, skriftligen, 30 dagar före varaktighetens upphörande.
Om inget svar erhålls från Kunden inom 30 dagar från beskedet ska Kontraktet förnyas med identiska villkor, såvida inte Parterna kommer överens om en ny funktionsmässig omfattning för Applikationstjänsterna för att uppfylla Kundens behov.

ARTIKEL 5. BESKRIVNING AV APPLIKATIONSTJÄNSTERNA

5.1. APPLIKATIONSLÖSNINGAR

Leverantören gör planeringslösningen PlanningPME Web Access tillgänglig för Kunden på dennes server via internet.
Den data som behandlas av lösningen är som följer: kund, projekt, delprojekt, resurs, förmåga, utrustning, händelse, otillgänglighet, grupp, användare, historik, vilka kan utökas, modifieras eller raderas av användaren.
Leverantören ger Kunden en icke-exklusiv rätt att använda lösningen.
En garanti mot eventuell defekt i programmeringen tillhandahålls av Leverantören från det datum som Applikationstjänsterna börjar användas och under 90 dagar därefter. Den här garantin upphör att gälla om en tredje part kör programmen.
Leverantören tillhandahåller datahosting, underhåll och säkerhet för Lösningarna.
För datahosting är storleken begränsad till 50 GB. Utöver denna gräns kommer ytterligare 90 € exkl. moms/månad/50 GB att debiteras.
Leverantören utför en säkerhetskopiering av Datan varje dag. Dessa säkerhetskopieringar sparas i en vecka (se Kvalitetsförteckning i Bilaga A).
Tjänsterna tillhandahålls enligt Kvalitetsförteckningen i Bilagorna.

Premiumversionen : Om kunden väljer Premium-tjänsten kommer kunden att kunna utnyttja följande ytterligare fördelar:

 • Automatiska meddelanden: information om genomförda åtgärder på plattformen via e-post eller sms. En förutsättning för att den här funktionen ska kunna aktiveras är: att kunden har prenumererat på Amazons enkla meddelandetjänst (Amazon Simple Notification Service).
 • Datalagring: storleken är begränsad till 100 GB lagringsutrymme
 • Säkerhet: en enda autentisering kallad ”SSO” (Single Sign-Out).

Företagsversion: Om kunden väljer Enterprise-versionen; Det kommer att dra nytta av följande ytterligare fördelar jämfört med standardversionen:

 • Synkronisering: Kunden kommer att kunna synkronisera händelserna för en resurs till en Outlook- eller Google Kalender-kalender
 • Automatiska meddelanden: information om de åtgärder som utförs via plattformen via e-post och SMS. För att utlösa den här funktionen måste kunden köpa en dedikerad Amazon Web Services-prenumeration (AWS).
 • Datavärd: storlek begränsad till 200 GB lagring
 • Säkerhet: enkel inloggning (SSO).

5.2. IAP

Internetleverantören väljs av Kunden. Leverantören lämnar inga garantier med avseende på detta.

5.3. ÅTKOMST TILL LÖSNINGARNA

Endast Kunden får använda den här åtkomsträttigheten. Denne kan logga in när som helst, förutom under underhållsperioderna, nämligen:
- 24 timmar om dagen
- 7 dagar i veckan
- inklusive söndagar och offentliga helgdagar
- med support från Leverantörens tekniska supportteam
Lösningen nås via:
- Kundens datorer
- någon av Kundens bärbara datorer
- med inloggningsuppgifter som Kunden erhållit
Vid åtkomsten till Applikationstjänsterna identifieras Kunden genom:
- ett användarnamn som tilldelats varje Användare av Leverantören
- ett lösenord som skickas till Kunden från Leverantören
Kunden använder inloggningsuppgifterna som skickas till denne varje gång den ansluter till Applikationstjänsterna.
Syftet med Inloggningsuppgifterna är att begränsa åtkomsten till Lösningarna enligt det här Kontraktet till Kundens Användare, att skydda Lösningens integritet och tillgänglighet, samt integritet, tillgänglighet och konfidentialitet för Kundens Data, som överförs av Användarna.
Sekretess för inloggningsuppgifter:
Inloggningsuppgifterna är personliga och konfidentiella. Kunden åtar sig att vidta alla åtgärder för att hålla inloggningsuppgifterna hemliga och inte avslöja dem i något som helst format. Kunden är fullständigt ansvarig för användningen av inloggningsuppgifterna och är ansvarig för att säkert förvara de åtkomstkoder denne erhållit. Detta säkerställer att inte någon annan person som inte har fått behörighet från Leverantören får åtkomst till Applikationstjänsterna och Lösningarna. I allmänhet är det Kundens ansvar att hålla de enskilda arbetsstationerna som används för att få åtkomst till Lösningarna säkra. Om denne känner till att en annan person haft åtkomst till dem ska Kunden genast informera Leverantören och bekräfta detta genom ett rekommenderat brev. Om dennes inloggningsuppgifter förloras eller stjäls ska Kunden använda det förfarande som Leverantören angett för att denne ska återupprätta sina inloggningsuppgifter, via e-post eller telefon.

ARTIKEL 6. APPLIKATIONSKVALITET

Kunden har upplysts om internets inneboende tekniska risker och de störningar i åtkomsten som kan komma därur. Leverantören ska därför inte hållas ansvarig för eventuell otillgänglighet eller nedsaktande av Applikationstjänsterna. Dessutom tillhandahåller Leverantören sina tjänster i enlighet med Kvalitetsförteckningen. Leverantören kan inte garantera Applikationstjänsternas kontinuitet, vilken uppfylls på distans via internet, ett faktum som Kunden accepterar.
Leverantören åtar sig att implementera effektiva styrmedel för att ge en rimlig försäkran om att Kunden kan nå och använda de relevanta applikationerna vid de tider som anges i Kontraktet.
Leverantören garanterar implementeringen av Applikationstjänsterna enligt Kvalitetsförteckningen i Bilagorna.
Applikationstjänsterna kan ibland pausas på grund av nödvändigt underhåll av Leverantörens servrar. Om Applikationstjänsterna störs på grund av underhåll åtar sig Leverantören att följa den process som beskrivs här nedanför i stycket ”Underhåll”, så att Kunden föredragsvis kan få information om störningen och vidta tillräckliga åtgärder i förväg för att undvika eventuella störningar i verksamheten.
Leverantören ska inte hållas ansvarig för den möjliga inverkan som uppstår på Kundens verksamhet på grund av detta.

ARTIKEL 7. LICENS

Leverantören tilldelar Kunden en personlig, icke-exklusiv, ej överlåtningsbar och ej överföringsbar rätt att använda Lösningarna, under Kontraktets hela varaktighet och i hela världen.
Kunden får endast använda Applikationstjänsterna och Lösningarna enligt deras krav och dokumentation. I synnerhet tilldelas Kunden licensen endast för syftet att låta Kunden använda Tjänsterna, exklusive alla andra syften.
Användningsrätten gäller rätten att framställa och implementera Applikationstjänsterna enligt deras syfte, i SaaS-läget, via en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnätverk. Kunden får inte i något fall göra Lösningarna tillgängliga för en tredje part och är strikt förbjuden från all annan användning, i synnerhet men inte begränsat till eventuella anpassningar, modifieringar, översättning, arrangemang, spridning eller dekompilering.

ARTIKEL 8. UNDERHÅLL

Leverantören är ansvarig för korrigerande och pågående underhåll av Lösningarna.
Korrigerande underhåll: Telefonsupport för felhantering finns att tillgå från måndag till fredag från kl. 9.00 till kl 18.00. Felrapporter måste genast bekräftas via e-post till Leverantören. Leverantören ska därefter diagnosticera felet och sedan implementera korrigerande åtgärder.
(a) I händelse av ett kritiskt fel ska rapporten behandlas inom 24 arbetstimmar. Leverantören ska sträva efter att korrigera kritiska fel så snart som möjligt och kommer att erbjuda en kringgående lösning.
(b) I händelse av ett normalt fel ska rapporten behandlas inom 48 arbetstimmar. Leverantören ska sträva efter att korrigera felet och kommer att erbjuda en kringgående lösning som innebär att funktionaliteten i fråga kan fortsätta användas, inom 60 arbetsdagar.
(c) I händelse av mindre fel ska rapporten behandlas så snart som möjligt, och Leverantören kommer att korrigera det mindre felet i en ny version av Tjänsten, utgiven som en del av det pågående underhållet.
Leverantören är inte ansvarig för Underhåll i följande fall:
- vid Kundens vägran att samarbeta med Leverantören i att lösa felen och i synnerhet att svara på frågor och begäranden om information.
- vid användning av Applikationstjänsterna som inte är överensstämmigt med deras syfte eller deras dokumentation.
- obehörig modifiering av Lösningarna av Kunden eller en tredje part.
- när Kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt Kontraktet.
- installation av programpaket, programvara eller operativsystem som inte är kompatibla med Applikationstjänsterna.
- fel i de elektroniska kommunikationsnätverken.
- frivillig handling för att försämra, felhantera eller sabotera.
- försämring på grund av en force majeure-händelse eller missbruk av Applikationstjänsterna.
Löpande underhåll: Kunden erhåller uppdateringar och funktionsuppdateringar av Applikationstjänsterna.
Leverantören åtar sig att överföra uppdaterad dokumentation av nya uppdateringar till Lösningarna.
Korrigeringar och utveckling av Applikationstjänsterna är uttryckligen underställda det här Kontraktet.
Leverantören garanterar att uppgraderingarna eller de nya versionerna av Programvaran inte ska leda till någon prestanda- eller funktionsförlust vad gäller Applikationstjänsterna.
Leverantören ska utföra regelbundna uppdateringar av antivirus och anti-malware på servrarna.

ARTIKEL 9. TEKNISK SUPPORT

Leverantören ska svara Kunden på telefon från måndag till fredag, kl 9.00 till kl 18.00 inom maximalt en timma från att denne har ringt till +33 161 612 080.

ARTIKEL 10. UTBILDNING

På Kundens begäran kan Leverantören, enligt fördefinierade villkor, tillhandahålla ett gemensamt avtal om utbildningens förutsättningar.
Leverantören ska skicka in ett förslag på utbildningsvillkor om dennes rapporter om teknisk support och korrigerande underhåll visar att det finns återkommande problem med Kundens användning, vilket skiljer sig från felen.

ARTIKEL 11. DATABEHANDLING

11.1. PERSONUPPGIFTER

Parterna åtar sig att efterleva förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (allmän dataskyddsförordning) och om den ändrade lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om datasystem, register och friheter (lagen om datasystem och friheter) (härefter “lagstiftningen”).
Tjänsteleverantören tillhandahåller tjänster för företag. I det sammanhanget insamlar och behandlar tjänsteleverantören få personuppgifter om fysiska personer. De insamlade och behandlade personuppgifterna avser huvudsakligen efternamn, förnamn och e-postadress från kundernas anställda. Tjänsteleverantören kan härvid anses vara ansvarig för behandlingen av kundernas personuppgifter, enligt ovannämnda lagstiftning.
I vissa fall kan tjänsteleverantören få i uppdrag av kunden att samla in och behandla personuppgifter från användare av SaaS-lösningen och från sina kunders kunder. Kunden är då ansvarig för behandlingen av de uppgifter som överlämnats till tjänsteleverantören. Enligt denna hypotes agerar tjänsteleverantören i sin tur i egenskap av underleverantör och ingriper inte i beslut om ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna. Tjänsteleverantörens skyldigheter i egenskap av underleverantör anges i bilaga C till denna text.

11.2. DATAANVÄNDNING

Kunden har redaktionellt ansvar för användningen av Applikationstjänsterna.
Kunden är ensam ansvarig för kvaliteten, lagefterlevandet och relevansen för Datan samt innehållet denne överför i syfte att använda Applikationstjänsterna. Denne försäkrar också att denne äger rättigheterna till den intellektuella egendomen som tillåter användningen av Datan och innehållet. Följaktligen godtar Leverantören inget ansvar för om Datan och/eller innehållet inte överensstämmer med lagar, offentliga policyföreskrifter eller ens Kundens krav.
Kunden ska hålla Leverantören fri från ansvar, vid den första begäran, från alla problem som kan uppstå som en följd av anklagelser från en tredje part som gäller brott mot detta skadeansvar.
Mer generellt är Kunden ensam ansvarig för innehåll och meddelanden som spridits och/eller hämtats via Applikationstjänsterna. Kunden förblir den enda ägaren till Datan som utgör innehållet i Lösningarna.
Om en begäran från en administratör eller juridisk myndighet tas emot av Leverantören åtar sig denne att genast informera Kunden om detta.
Kunden ska fullfölja deklarationsformaliteterna som rör Behandlingen hos kompetenta myndigheter för dataskydd. Leverantören åtar sig att tillhandahålla eventuell användbar information för att möjliggöra att dessa formaliteter utförs.

ARTIKEL 12. TEKNISK REVISION

Kunden kan, efter att ha meddelat Leverantören skriftligen, med en minsta underrättelseperiod om 4 veckor, på egen bekostnad få en revision utförd av Lösningarnas driftsvillkor, och, mer generellt, av Leverantörens efterlevnad av de tekniska specifikationerna och säkerhetsspecifikationerna (Kvalitetsförteckning i bilagorna). För den här verkan ska Kunden utse en oberoende revisor som inte konkurrerar med Leverantören på SaaS-marknaden och som måste godkännas av Leverantören och underteckna ett sekretessavtal.
Revisionen måste utföras under de strikta villkor som beskrivs här ovanför och får inte inkludera Leverantörens ekonomiska, bokförings- eller kommersiella data i sin omfattning.
Leverantören åtar sig att samarbeta i god tro med experten och att möjliggöra revisionen genom att ge honom eller henne all information som behövs och svara på alla förfrågningar som rör denna revision. Revisionen ska utföras under Leverantörens arbetstid. En kopia av revisorns revisionsrapport ska skickas till varje Part och kontrolleras gemensamt av Parterna, som kommer överens om ett möte för det här ändamålet.

ARTIKEL 13. EKONOMISKA VILLKOR

13.1. FEES

De ekonomiska villkoren finns uppställda i Bilagorna.
Kostnaderna för Tjänsterna anges i euro och inkluderar inte skatter eller avgifter.
Faktureringsadressen är Kundens registrerade adress.
Följande är exkluderade från kostnaderna och kräver separata fakturor:
- utbildning
- och mer generellt övriga kostnader som inte ingår i SaaS-erbjudandet

13.2. BETALNINGSMETODER

Oavsett kontraktets varaktighet faktureras Tjänsterna var 12:e månad.
Fakturor betalas i förväg, inom 30 dagar från mottagandet, via check eller banköverföring.

13.3. BETALNINGSSTANDARD

Utan påverkan på eventuella skadestånd och räntor berättigar Kundens underlåtande att betala en faktura före förfallodatum Leverantören att:
- tillämpa dröjsmålsränta motsvarande tre gånger fastställd räntesats, utan föregående besked därom och med början från dröjsmålets första dag.
- yrka på ytterligare bank- och hanteringsavgifter (kostnader för återkrav, korrespondens och telefonpåminnelser, återinlämnande av debiteringar som avvisats av dennes bank)
- upphöra med Tjänsterna omedelbart.

13.4 översyn av tullar

Target Skills kommer att kunna revidera priset för januari månad varje år enligt följande formel:

 • P(t) = P (t-1) x [ (S(t) / S(t-1) ], i vilken
 • P(t-1) är baspriset eller det pris som motsvarar den senaste revideringen ;
 • P(t) är priset efter översynen ;
 • S(t-1) är det senaste kända Syntec*-indexet vid tidpunkten för undertecknandet ;
 • S(t) är det Syntec-index som offentliggörs den dag då avtalet undertecknas, där indexet motsvarar datumet för den senaste revideringen.
Target Skills förbinder sig att meddela kunden om prisändringen en (1) månad i förväg

*Syntec-indexet används för att mäta förändringar i kostnaden för arbetskraft, främst intellektuell arbetskraft, för tillhandahållna tjänster. mer:

ARTIKEL 14. ÄGANDE

Kunden är och förblir ägare till all Data som denne använder via Applikationstjänsterna enligt Kontraktet.
Leverantören är och förblir ägare till alla komponenter av Applikationstjänsterna och Lösningarna som görs tillgängliga för Kunden och mer generellt för IT-infrastrukturen (programvara eller hårdvara) som implementerats eller utvecklats under Kontraktet.
Kontraktet överför inte några äganderättigheter till Kunden för Lösningarna.
Lösningarnas tillfälliga tillgänglighet enligt de villkor som framställts i Kontraktet ska inte ses som en tilldelning av någon rätt till intellektuell egendom till Kundens fördel, tolkat enligt den franska lagen om intellektuell egendom.
Kunden har inte tillstånd att återframställa något element av Programvaran eller någon dokumentation som hör samman med den, genom någon som helst metod, i något som helst format och på något som helst medium.
Kunden får inte dela ut rättigheterna och förpliktelserna som uppkommer genom Kontraktet, i sin helhet eller delvis, vare sig det sker genom en tillfällig utdelning, ett avtal om underlicensiering eller något annat avtal som överför nämnda rättigheter och förpliktelser.

ARTIKEL 15. TITELGARANTI

Leverantören intygar och garanterar:
- att Lösningarna denne har utvecklat är original enligt definitionen i den franska lagen om intellektuell egendom,
- att denne äger alla rättigheter till intellektuell egendom som krävs för att kunna fullfölja det här Kontraktsåtagandet. Leverantören intygar och garanterar att Lösningarna inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 16. ANSVARSSKYLDIGHET – FORCE MAJEURE

Vardera Parten påtar sig ansvaret för de konsekvenser som blir följden av dennes ouppmärksamhet, felaktigheter och utelämnanden samt för eventuell underleverantörs ouppmärksamhet, felaktigheter och utelämnanden som orsakar den andra Parten direkt skada.
Dessutom, och i händelse av oaktsamhet som bevisas av Kunden, ska Leverantören endast vara förpliktad att kompensera de monetära konsekvenserna av direkt och förutsebar skada som beror på Tjänsternas prestationer. Som en följd därav kan inte Leverantören under några omständigheter påta sig ansvaret för indirekta eller ej förutsebara skador på, eller förluster för Kunden eller tredje parter, vilket specifikt inkluderar eventuella intäktsförluster, förluster, felaktigheter eller korruption av filer eller Data, kommersiell förlust, förlust av inkomster eller vinster, förlust av kunder, förlust av affärsmöjligheter, kostnader för att erhålla en ersättningsprodukt, -tjänst eller -teknik, som rör eller har sitt ursprung i misslyckandet att utföra eller en felaktig prestation av tjänsterna.
I varje fall är summan som Leverantören blir skyldig strikt begränsad till återbetalning av de summor som faktiskt har betalats av Kunden fram till händelsens datum då ansvaret uppstod, per användararbetsstation, per dag med störningar baserat på den genomsnittliga förbrukningen under de senaste 12 månaderna.
Vidare kan inte Leverantören hållas ansvarig för oavsiktlig radering av Data av Kunden eller en tredje part som har åtkomst till Applikationstjänsterna via de inloggningsuppgifter som tillhandahållits Kunden.
Leverantören kan inte, i något fall, hållas ansvarig för eventuella skador i händelse av förluster som orsakas av en störning eller en drop in-tjänst av en telekommunikations-operatör, en elleverantör eller en force majeure-händelse.
Ingendera av Parterna ska hållas ansvarig för något brott mot dess förpliktelser enligt det här Kontraktet om ett sådant brott är följden av: ett regeringsbeslut, inklusive eventuellt tillbakadragande eller upphörande av någon myndighet, en fullständig eller delvis strejk, vare sig den sker internt eller utanför företaget, en eldsvåda, en naturkatastrof, ett krigstillstånd, en fullständig eller delvis störning eller stopp i telekommunikations- eller elnätverken, en pirathandling i datorsammanhang, eller mer generellt någon annan force majeure-händelse som har de kännetecken som definieras i rättsvetenskapen. Den Part som observerar en sådan händelse måste omedelbart informera den andra Parten om att det är omöjligt att fullfölja dennes förpliktelser.
Upphörandet av förpliktelser eller fördröjningen av dem får inte användas för att skapa ansvar för att förpliktelser inte uppfylls, eller ge upphov till betalning för skador eller dröjsmålsränta.

ARTIKEL 17. FÖRSÄKRING

Leverantören har tecknat försäkring/-ar som är nödvändiga för att täcka de risker som hör samman med dennes affärsverksamhet. Denne åtar sig att förse Kunden med bevis på detta, om detta uttryckligen begärs.

ARTIKEL 18. UPPSÄGNING

I händelse av ett brott mot de kontraktsbundna förpliktelserna av en av Parterna har den andra Parten rätt att säga upp Kontraktet 30 dagar efter att ett besked om detta,skickat via rekommenderad post med kvittens på mottagandet, har passerat utan respons. Brottet eller brotten som har observerats ska anges i brevet med besked om detta.
I händelse av uppsägning ska Kunden upphöra med att använda åtkomstkoderna till Lösningarna eller Applikationstjänsterna. Reversibilitetstjänsterna ska implementeras enligt stycket ”Reversibilitet”.
Leverantören åtar sig att inte lagra Datan efter lagringsperioden som valts av Kunden för de syften som den samlades in och, i vilket fall, inte lagra den efter uppsägningen av Kontraktet.
I slutet av Kontraktet eller i händelse av dess tidigarelagda uppsägning, oavsett skälet till detta, ska Leverantören och dess underleverantörer omedelbart återlämna en kopia av all Data till kunden, i samma format som Kunden använt för att skicka Datan till Leverantören, eller om detta inte låter sig göras, i ett strukturerat och ofta använt format.
Denna retur ska bekräftas med en rapport, undertecknad och daterad av Parterna.
När returen har genomförts ska Leverantören förstöra kopiorna av Datan som lagras i dennes system inom en rimlig tidsperiod och måste uppvisa bevis på detta för Kunden inom en rimlig tidsperiod, efter signerandet av returrapporten.

ARTIKEL 19. REVERSIBILITET

I händelse av uppsägning av det kontraktsbundna partnerskapet, oavsett skälet till detta, åtar sig Leverantören att returnera – eller möjligen radera, enligt Kundens val – all Data som tillhör denne, i ett läsbart standardformat som inte skulle orsaka några problem i en motsvarande miljö (SQL-dump). Detta ska utföras kostnadsfritt, vid den första begäran från Kunden som kommuniceras via rekommenderad post med kvittens på mottagandet och inom 7 dagar från mottagandet av en sådan begäran.
Kunden ska aktivt arbeta med Leverantören för att möjliggöra återsändandet av Datan.
Leverantören ska se till att Kunden kan fortsätta använda Datan, utan störningar, direkt eller med hjälp av en annan serviceleverantör.
På begäran, och underställt en ytterligare faktura, kan Leverantören återuppladda Kundens Data i systemet som denne har valt, även om det är Kundens ansvar att se till att detta är fullständigt kompatibelt.
På Kundens begäran kan Leverantören ge ytterligare teknisk support till Kunden och/eller en tredje part som har utsetts av denne, inom reversibilitetsramverket.
Denna support ska faktureras enligt Leverantörens avgifter med verkan från då beskedet om reversibilitet utfärdades.

ARTIKEL 20. ICKE-SOLICITERING AV PERSONAL

Vardera Part ska avstå från att anställa, eller ge arbete till, någon av den andra Partens anställda, vare sig direkt eller via en mellanhand, utan denna Parts föregående uttryckliga godkännande. Den här föreskriften är giltig under Kontraktets hela varaktighet och i 12 månader efter dess uppsägning.
Om en av Parterna inte uppfyller den här förpliktelsen åtar denne sig att kompensera den andra Parten, genom att omedelbart betala denne, på begäran, en fast summa som motsvarar 12 gånger den anställdes bruttoinkomst per månad vid tillfället för dennes uppsägning.

ARTIKEL 21. SEKRETESS

Var och en av Parterna är skyldig (i) att hålla all information som emottas från den andra Parten konfidentiell och, i synnerhet, (ii) inte yppa den andra Partens konfidentiella information till någon tredje part, utöver anställda eller ombud som behöver känna till den, och (iii) att endast använda den andra Partens konfidentiella information för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina förpliktelser enligt Kontraktets villkor.
Trots det föregående ska inte någon av Parterna ha någon förpliktelse vad gäller information som (i) har nått eller når den offentliga domänen utan att det är på grund av den mottagande Partens fel, (ii) har utvecklats oberoende av Parten som tar emot den, (iii) redan är känd av den mottagande Parten innan den andra Parten yppade den, (iv) emottas legitimt från en tredje part som inte är underställd sekretessplikten, eller (v) måste yppas enligt lagen eller enligt ett domstolsbeslut (i vilket fall den endast måste yppas i den omfattning som krävs och efter att Parten som initialt tillhandahöll den har meddelats skriftligen).
Parternas förpliktelser avseende konfidentiell information ska förbli verksamma under Kontraktets hela varaktighet och, när detta har upphört, så länge som informationen i fråga förblir konfidentiell för den Part som yppade den, och, i vilket fall, under en period om 5 år efter kontraktets upphörande.
Vardera Parten måste returnera alla kopior på dokument och media som innehåller den andra Partens konfidentiella information så snart som Kontraktet upphör, oavsett skälet till detta.
Parterna åtar sig också att se till att deras personal uppfyller dessa föreskrifter, liksom eventuellt ombud eller tredje part som kan bli inblandad i någon form enligt Kontraktet.

ARTIKEL 22. ÖVRIGT

Ogiltigheten, fördröjningen, ogenomdrivbarheten eller bristen på en bindande kraft för en eller flera av Kontraktets föreskrifter ska inte leda till att resterande kontraktsmässiga föreskrifter ska bli ogiltiga, fördröjas eller bli ogenomdrivbara eller sakna bindande kraft, och de ska förbli verksamma. Emellertid kan Parterna gemensamt komma överens om att ersätta ogiltiggjorda föreskrifter.
Kundens data utgör innehållet i Lösningarna.
Kontraktet är underställt fransk lagstiftning och exkluderar all annan lagstiftning.
Om kontraktet skrivs på, eller översätts till flera språk ska endast den franska versionen vara bindande.
Dispyter – klausul som överför territoriell jurisdiktion:
För att hitta en gemensam lösning på en eventuell dispyt som kan uppstå under fullföljandet av Kontraktet är Parterna överens om att mötas upp inom 30 dagar efter att ha mottagit ett rekommenderat brev med kvittens på mottagandet från en av de två Parterna.
OM, I SLUTET AV EN PERIOD OM FEMTON DAGAR, PARTERNA INTE HAR NÅTT EN ÖVERENSKOMMELSE VID EN KOMPROMISS ELLER LÖSNING KOMMER DISPYTEN VARA UNDERSTÄLLD DEN KOMPETENTA DOMSTOLEN PÅ LEVERANTÖRENS REGISTRERADE KONTOR.

BILAGA A - KVALITETSFÖRTECKNING

Leverantören åtar sig att följa Kvalitetsförteckningen och, i synnerhet, följande punkter, vilka fungerar som en garanti för tjänstens kvalitet:

TILLGÄNGLIGHET

Leverantören åtar sig att implementera effektiva kontroller för att ge en rimlig försäkran om att Kunden kan nå och använda Lösningarna i fråga vid de tider som anges i Kontraktet.
Leverantören har infört ett redundant system som kan driva en tjänst utan störningar.
I händelse av att åtagandet om tillgänglighet inte uppfylls under en månads tid kommer följande straffavgifter att verkställas:
- den totala summan inklusive skatt på straffavgifterna som uppkommit för månaden är inte större än 100 % av månadens uppkomna pris, exklusive skatt, för den månaden. Rapportering:
Leverantören kan tillhandahålla en tillgänglighetsrapport som ett sätt att bekräfta de parametrar som definieras i Förteckningen.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

Leverantören strävar efter att säkra åtkomsten och användningen av Lösningarna, med hänsyn till protokollen, enligt branschens standardpraxis.
Leverantören har tillämpat spärrar mot obehörig fysisk och elektronisk åtkomst till Leverantörens operativsystem och applikationer, samt till Kundens konfidentiella information, för att ge en rimlig garanti om att åtkomst till systemen och Kundens Data är begränsad till behöriga individer, och att Kundens konfidentiella information skyddas mot all användning som står i motsättning till dess syfte.
Leverantören har ordnat en dubbel säkerhetskopiering av Datan med verifiering som utförts av dess tjänster, på en daglig basis och som en respons på eventuell specifik begäran i samband med en händelse.
Parterna åtar sig att samarbeta med kompetenta myndigheter inom dataskydd, i synnerhet i händelse av eventuell begäran om information som kan skickas till dem eller i händelse av en inspektion. Median lagras på två separata platser under 7 på varandra följande dagar.
Datan säkerhetskopieras via en säkerhetskopieringsprocess för databaser. Tidsrymden för att återställa säkerhetskopieringar är 1 dag.

INTEGRITET

Leverantören åtar sig att implementera effektiva kontroller för att ge en rimlig försäkran om att de applikationer som tillgängliggjorts för Kunderna behandlar datan som anförtrotts denne utan risk för utelämnande, ändringar, deformering eller något annat slags fel som skulle kunna skada integriteten i resultaten från dessa applikationer och att datan behandlas enligt de tillämpliga lagarna, och att Datan och behandlingen är åtkomlig i händelse av inspektioner och externa revisioner som eventuellt utförs.
Integriteten för datan som behandlas gäller alla systemkomponenter och alla behandlingsfaser (datainmatning, överföring, behandling, lagring och sändande av data). Dessa kontroller består av kontroller för koherens och behandling, avläsning och hantering av fel samt Användarens information om eventuell sammanhörande risk för icke-konformitet.

Prestanda

Leverantören garanterar en svarstid på 5 sekunder mellan dennes server och alla Användare med placering i Frankrike. Svarstiden gäller det månatliga genomsnittet på den genomsnittliga dagliga svarstiden för att öppna ett veckovis schema.

PREMIUMVERSION OCH ENTERPRISE-VERSION

Om kunden väljer Premium-versionen av PlanningPME-tjänsten eller Enterprise-versionen av PlanningPME-tjänsten, kommer den senare att dra nytta av följande ytterligare fördelar:

 • SSO: En funktion för en enda inloggning har införts på plattformen, vilket gör det möjligt för en användare att få tillgång till flera IT-tillämpningar med en enda inloggning.
 • Räddningslagring: kundens planering och tillhörande data lagras och replikeras på flera virtuella och fysiska servrar i datacenter. Dessa datacenter är belägna i olika geografiska områden.

BILAGA B - EKONOMISKA VILLKOR

Antal resurser PlanningPME Standard - Månadskostnad exklusive skatt PlanningPME Premium - Månadskostnad exklusive skatt PlanningPME Enterprise - Månadskostnad exklusive skatt
Hantering av 1 till 9 resurser 45 € 56 € 68 €
Hantering av 10 till 19 resurser 68 € 85 € 102 €
Hantering av 20 till 29 resurser 91 € 114 € 137 €
Hantering av 30 till 39 resurser 114 € 143 € 172 €
Hantering av 40 till 49 resurser 138 € 173 € 206 €
Hantering av 50 till 74 resurser 172 € 215 € 258 €
Hantering av 75 till 99 resurser 207 € 259 € 310 €
Hantering av 100 till 149 resurser 253 € 316 € 380 €
Hantering av 150 till 199 resurser 299 € 374 € 449 €
Hantering av 200 till 249 resurser 345 € 432 € 518 €
Hantering av 250 till 299 resurser 392 € 490 € 587 €
Hantering av 300 till 349 resurser 438 € 547 € 657 €
Hantering av 350 till 399 resurser 461 € 576 € 691 €
Hantering av 400 till 499 resurser 530 € 663 € 795 €
Hantering av 500 till 599 resurser 600 € 749 € 899 €
Hantering av 600 till 699 resurser 669 € 836 € 1003 €
Hantering av 700 till 799 resurser 738 € 923 € 1107 €
Hantering av 800 till 899 resurser 807 € 1009 € 1211 €
Hantering av 900 till 999 resurser 877 € 1096 € 1315 €
Hantering av fler än 1000 resurser Kontakta oss  

BILAGA C – PERSONUPPGIFTER

Tjänsteleverantören är angelägen att skydda privatlivet och har sett till att efterleva tillämplig lagstiftning.

Artikel 1 Syfte

Denna bilaga har till syfte att fastställa de villkor som tjänsteleverantören i egenskap av underleverantör åtar sig att uppfylla när tjänsteleverantören agerar för sin kunds räkning med ansvar för behandling av uppgifter av personlig karaktär (härefter “personuppgifter”).

Artikel 2 Kundens åtagande

Kunden agerar i egenskap av ansvarig för behandlingen i enlighet med lagstiftningen. Kunden är ensam ansvarig för fastställandet av ändamål och medel för de behandlingar som utförs av tjänsteleverantören under avtalstiden.

När kunden beslutar att utnyttja tjänsteleverantörens tjänster, det vill säga tar emot uppdrag för behandling av personuppgifter för kundens räkning, ska kunden på ett separat dokument ange följande punkter:
- Arten av det arbete som tjänsteleverantören ska utföra avseende personuppgifterna.
- Exakt ändamål för tjänsteleverantörens behandling av personuppgifterna.
- Personkategorier som avses för tjänsteleverantörens behandling.
- Kategorier av personuppgifter som ska behandlas av tjänsteleverantören.
- Villkor för tjänsteleverantörens tillträde till personuppgifterna.

Kunden åtar sig för övrigt att

- i förväg och under hela behandlingstiden vaka över att de rättsliga kraven uppfylls,
- i enlighet med lagstiftningen informera berörda personer om personuppgifternas användning,
- skriftligen dokumentera alla instruktioner om tjänsteleverantörens genomförande av behandlingarna,
- endast överlämna till tjänsteleverantören personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av de behandlingar som är föremål för avtalet. Kunden åtar sig att för detta ändamål vidta åtgärder som begränsar tjänsteleverantörens tillträde till personuppgifterna,
- skriftligen meddela tjänsteleverantören om varje begäran om assistans, och det ska preciseras att sådana förfrågningar ska vara dokumenterade och berättigade.

Artikel 3 Tjänsteleverantörens allmänna skyldigheter beträffande personuppgifter

Vid behandlingen av personuppgifter för kundens räkning åtar sig tjänsteleverantören följande:
- Instruktioner: endast inleda behandling av personuppgifter enligt kundens skriftliga och dokumenterade instruktioner och omedelbart informera kunden om en instruktion verkar strida mot lagstiftningen.
- Sekretess: försäkra sig om att medarbetarna och eventuella underleverantörer som är auktoriserade att få tillträde till personuppgifterna känner till kundens instruktioner och åtar sig att behandla de uppgifter som anförtrotts dem med vederbörlig hänsyn.
- Utbildning: säkerställa att personalen har utbildning och medvetenhet om betydelsen av att skydda personuppgifterna.
- Behandlingsregister: löpande föra journal om behandlingar som utförs för kundens räkning, i enlighet med lagstiftningen.
- Lagringstid: endast bevara behandlade personuppgifter, i form av identifierbara personer, den tid som krävs för att genomföra de avtalsenliga tjänsterna.
- Information: snarast möjligt informera kunden om förfrågningar som har adresserats direkt till tjänsteleverantören av berörda personer eller av behöriga myndigheter, och rent allmänt alla händelser som påverkar den behandling av personuppgifter som kunden har beställt.
- Assistans: ge kunden rimlig assistans för att tillmötesgå berörda personers begäran om utövande av sina rättigheter, kontrollmyndigheternas begäran om information eller kanske inom ramen för genomförandet av studier om hur privatlivet påverkas. Assistansen lämnas på villkor att en skriftlig, detaljerad och motiverad begäran lämnas av kunden och att kunden samarbetar aktivt med tjänsteleverantören.

Artikel 4. Specifika åtaganden beträffande säkerhet för personuppgifter

Tjänsteleverantören åtar sig särskilt att
- beroende på behandlingens karaktär, personuppgifternas karaktär och mot bakgrund av riskerna, vidta organisatoriska och tekniska åtgärder i syfte att skydda personuppgifterna, i enlighet med bestämmelserna om brott mot personuppgifter.Tjänsteproducenten ska ge Kunden en beskrivning av dessa åtgärder och tillhandahålla dem på första begäran
- endast göra de behandlade personuppgifterna tillgängliga för personer som är vederbörligen auktoriserade på grund av tjänst eller ställning, strikt begränsat till det som krävs för att fullgöra uppdragen. Tjänsteleverantören ser således till att dessa personer omfattas av ett avtalsenligt eller lagstadgat krav om sekretess och lämplig säkerhet,
- informerar kunden vid brott mot lagstiftningen om personuppgifter så snart som möjligt efter tjänsteleverantörens upptäckt av överträdelsen,
- lagrar personuppgifterna på servrar i Europeiska unionen och ändra inte personuppgifternas lokalisering utan skriftligt godkännande på förhand av kunden,
- för inte över personuppgifterna till ett land utanför Europeiska unionen eller till ett land som inte erkänts ha lämpligt skydd, utan skriftligt godkännande på förhand av kunden.

Kunden måste se till att tillräckliga garantier lämnas för att reglera överföringen av Data, i synnerhet genom implementeringen av bindande bolagsregler för underleverantörer eller genom undertecknandet av kontraktsmässiga standardklausuler enligt Europakommissionen och deras 2010/84/EU hos Part-intressenterna, inklusive Leverantören och eventuella underleverantörer.

Användning och överföring av information från Google API:er via andra applikationer förutsätter slutligen att man följer Google APIs Services User Data Policy (inklusive användningsbegränsningar) som finns tillgänglig på följande webbadress Policy för användardata för Google API Services User Data Policy.

Artikel 5. Särskilda åtaganden beträffande underleverans

Tjänsteproducenten har Kundens allmänna fullmakt att anlita underbiträden på basis av en förteckning som överenskommits i bilaga D.
Tjänsteleverantören ska uttryckligen informera Kunden skriftligen om eventuella föreslagna ändringar i denna lista genom tillägg eller utbyte av underbiträden minst femton (15) dagar i förväg, vilket ger Kunden tid att kunna invända mot sådana ändringar innan rekryteringen av de relevanta underbiträdena. Tjänsteproducenten ska ge Kunden de uppgifter som behövs för att Kunden ska kunna utöva sin rätt att göra invändningar.
. Informationen ska tydligt omfatta underleverantörens behandlingsuppdrag, underleverantörens identitet och adress samt datum för underleveransavtalet.
Om leverantören använder ett underbiträde för att utföra specifika behandlingsaktiviteter (för kundens räkning) sker det genom ett avtal som i huvudsak ålägger underbiträdet samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som åläggs leverantören enligt dessa klausuler. Tjänsteleverantören ska se till att underleverantören uppfyller de skyldigheter som den själv omfattas av enligt dessa klausuler och förordningarna. Tjänsteproducenten förblir ansvarig gentemot Kunden för utförandet av underbiträdets skyldigheter i enlighet med det avtal som ingåtts med underbiträdet.

Artikel 6. Personuppgifternas öde efter avtalets slut

Efter avtalets slut och utan rättsliga krav på bevarande åtar sig tjänsteleverantören att på kundens instruktioner, inom rimlig tid, återställa eller förstöra personuppgifterna för kundens räkning. Vid förstöring av personuppgifterna ska tjänsteleverantören med en rapport intyga deras effektiva förstöring samt eventuella kopior av dem.

Beroende på arten av operationer avseende portabilitet/reversibilitet förbehåller sig tjänsteleverantören rätten att tilläggsfakturera dessa tjänster.

Artikel 7. Tjänsteleverantörens ansvar

Parterna enas om att tjänsteleverantören endast är ansvarig för eventuella skador som förorsakats genom de behandlingar som är föremål för avtalet
- om företaget inte har fullgjort de skyldigheter enligt lagstiftningen som särskilt åligger företaget i dess egenskap av underleverantör eller
- om företaget har agerat utanför kundens lagenliga anvisningar eller i strid mot dem.

BILAGA D - FÖRTECKNING ÖVER EFTERFÖLJANDE UNDERLEVERANTÖRER

Outsourcad behandling av personuppgifter Underleverantörens identitet Uppgifter om underleverantör
Hosting av data OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. +33(0)820 698 765