Vi påminner om att kunden omfattas av bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren som upprättas vid köp av programlicenser, och att dessa även omfattar eventuella uppdateringar.
Om kunden tecknar ett supportavtal med Target Skills, direkt eller via en återförsäljare, medför detta att kunden godkänner de villkor och bestämmelser som följer därav.
Supportavtalet från Target Skills omfattar följande tjänster :

1 - Telefonhjälp

Telefonhjälp innebär att Target Skills förbinder sig att med rimliga medel och så snart som möjligt svara på kundens frågor som rör användningen av program som omfattas av ett supportavtal från Target Skills. Kunden kan be om hjälp via telefon obegränsat antal gånger. Det är endast ägaren till programmets licens som har rätt att kontakta avdelningen för telefonhjälp.
Target Skills är inte på något sätt skyldiga att kompensera för ett problem som uppstått på grund av bristande kompetens från kundens sida .
Telefonhjälpen ges av behörig teknisk personal.
Telefontiden är måndag till fredag, 09.00 till 18.00, med undantag för lediga dagar inom Target Skills. Target Skills förbehåller sig rätten att ändra dessa öppettider och meddelar i så fall kunden de nya öppettiderna.
Supporttjänsterna utförs med utgångspunkt från den senaste versionen N (versionen särskiljs genom en ändring av den första siffran i versionsnumret) eller i versionen N-1 av programmet som säljs vid det aktuella tillfället.
I tjänsten ingår inte transport till kundens arbetsplats om inte detta avtalas med Target Skills, och om alla andra standardåtgärder har prövats på distans.
Arbete på plats faktureras enligt gällande prislista och när kunde har godkänt ett kostnadsförslag.
Ovan beskrivna tjänster tillhandahålles av Target Skills under förutsättning att felen kan återskapas, att de inte beror på ett program som inte omfattas av Target Skills supportavtal, att programmet inte har ändrats och att det har använts i enlighet med anvisningarna i dokumentationen och de allmänna användningsvillkor som Target Skills har angivit.

2 - Uppdateringar

Target Skills informerar kunden, inom rimliga gränser, om eventuella nya uppdateringar. För att få en uppdatering ska kunden skicka en skriftlig begäran till Target Skills. Behovet av en uppdatering avgörs endast av Target Skills vare sig det gäller funktion eller teknik.
Dessa uppdateringar innehåller programrättelser som åtgärdar fel, mindre uppdateringar som rör ändringar i funktioner, större uppdateringar som rör nya funktioner och/eller som ändrar den interna strukturen på ett avgörande sätt för den tidigare versionen. Uppdateringarna innehåller inte nya program eller tillval som utvecklats av Target Skills och som måste köpas enligt villkoren i gällande prislista.
Med ett programs uppdatering medföljer en uppdatering av den elektroniska bruksanvisningen.
Kunden installerar uppdateringar på eget ansvar.
Vid behov kan kunden få hjälp av en auktoriserad återförsäljare.

3 - Reparation av skadade filer

Kunden får rabatt på kostnaden för åtgärdande av skadade filer i programmet så länge som supportavtalet gäller.
Reparationstjänsten omfattar: en undersökning av inträffade problem, åtgärder i filerna och ett protokoll från arbetet.
Tjänsten utförs i Target Skills lokaler. Kundens filer blir Target Skills ansvar inom ramen för tekniskt möjliga åtgärder. Target Skills informerar kunden via e-post om filernas beräknade returdatum. Target Skills garanterar att filernas innehåll inte kommer att avslöjas för utomstående. Target Skills förbinder sig att förstöra kundens filer inom en rimlig tid.
Target Skills åtgärdar filerna inom ramen för rimliga mått och steg.
Med undantag för om Target Skills anger något annat, rekommenderas kunden att inte använda filerna. Allt arbete som utförs medan åtgärd pågår går förlorat vid återskapandet av filerna.
Post- och portoavgift erläggs av kunden. Överföringen av data från en version till en annan ingår inte i reparationstjänsten utan faktureras separat, efter det att Target Skills kostnadsförslag har godkänts av kunden.

Varaktighet - upphävande

Supportavtalet gäller ett år från och med det datum som anges i avsnittet "uppgift" på fakturan adresserad till kunden (eller till återförsäljaren), om inte annat anges på fakturan. Om inte Target Skills eller kunden häver avtalet, i form av rekommenderat brev, minst en månad innan avtalet går ut, förnyas supportavtalet automatiskt. Upphävandet, eller avslutandet oavsett skäl, av det föreliggande avtalet ger inte upphov till återbetalning av summor som Target Skills har tagit emot.
Target Skills förbehåller sig rätten att upphäva eller begränsa kundens tillgång till abonnerade tjänster, efter att ha meddelat kunden om detta på alla tillgängliga sätt:
Om kunden inte uppfyller någon av de skyldigheter som anges i det föreliggande avtalet.
Om kundens konsumtion ökar oproportionerligt.
Om kunden inte betalar utestående fakturor, och efter det att brev där detta påpekas inte efterlevs, kan Target Skills upphäva de tjänster som kunden abonnerar på.
Att tjänsterna upphävs innebär inte att faktureringen uteblir, istället är kunden skyldig att omedelbart betala utestående fakturor.


4 - Årsavgift

Som ersättning för erhållna tjänster förbinder sig kunden att betala det gällande priset den dag då avtalet ingicks eller förnyades. När fakturan betalas innebär det att kunden godkänner villkoren i supportavtalet Target Skills. Target Skills förbehåller sig rätten att omedelbart häva avtalet vid utebliven betalning, till dess att hela summan har erlagts. Target Skills förbehåller sig rätten att granska priserna i kontraktet och tillämpa eventuella nya priser, särskilt om de aktuella tjänsterna förändras.
Om kunden inte via rekommenderat brev anger något annat innan den aktuella perioden har förflutit, förnyas avtalet med de nya villkoren. Försenad betalning ger utan föregående meddelande upphov till en månatlig förseningsavgift på 1,5 % beräknat per antal förseningsdagar.

Ansvar

Target Skills skyldigheter definieras i avsnitt 7 i "Allmänna användningsvilkor för program från Target Skills " vilka kunden medger sig ha kännedom om. Target Skills kan under inga omständigheter hållas ansvariga för förseningar i utförande av ovan nämnda tjänster. Dessutom kan Target Skills ansvar inte åberopas vid riskabel användning eller om den medföljande bruksanvisningen inte följs inom ramen för telefonhjälp eller vid rådgivning som inte kommer från Target Skills. Target Skills kan under inga omständigheter hållas ansvariga för att filer eller program skadas eller förstörs. Det är kundens ansvar att skydda sig mot dessa risker genom att ta säkerhetskopior. Om Target Skills ansvar åberopas enligt föreliggande förhållanden, kan utbetalningsbar ersättning uttryckligen inte överstiga den summa som Target Skills mottagit, och detta högst i 12 månader efter det att felet uppstått. Bestämmelserna i de föreliggande villkoren upprättar en riskfördelning mellan Target Skills och kunden. Priset motsvarar denna fördelning samt den beskrivna ansvarsbegränsningen.

LAG OCH DOMSAGA

DET FÖRELIGGANDE AVTALET OMFATTAS AV FRANSK LAG. VID TVIST HAR PARIS HANDELSDOMSTOL, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, DOMSRÄTT, OAKTAT ANTAL SVARANDE ELLER ANSÖKNINGAR OM ATT DELTA I RÄTTEGÅNG SOM INTERVENIENT, ÄVEN FÖR BRÅDSKANDE FALL ELLER BEVARANDE PROCEDURER