Beräkningsmodell för arbetstid

Utforska modeller för beräkning av arbetstid, deras fördelar och deras tillämplighet.

Ladda ner denna Excel-pivottabellmall

Tema : HR

Funktioner

 • Sätt i tabellformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Tidslinje
 • Segment
 • Summa
 • Timmar : Dat_DayHours
Andel

Vad är en modell för arbetstider?

En arbetsmodell är ett system eller verktyg för att spåra, beräkna och analysera de arbetade timmarna av anställda inom en organisation. Det kan omfatta schemaläggning av arbetstid, spårning av faktiska arbetade timmar, jämförelse med planerade timmar och analys av avvikelser. Dessa modeller hjälper till att säkerställa att resurserna används optimalt, samtidigt som affärskraven uppfylls. Dessa modeller kan vara enkla eller komplexa, beroende på organisationens behov. De kan utföras manuellt eller med hjälp av specialiserad programvara som PlanningPME eller via kalkylverktyg som Excel. Med Excel kan du till exempel skapa en pivottabell för att analysera arbetade timmar mer effektivt.

Beräkningsmodell för arbetstid

Vilka är fördelarna med en arbetstidsberäkningsmodell?

En arbetstidsberäkningsmodell är avgörande för effektiv tids- och resurshantering i alla organisationer. Det ger en struktur för övervakning, analys och hantering av den tid som anställda spenderar på olika uppgifter eller projekt. Här är några viktiga fördelar med en modell för arbetstimmar:

 • Ökad noggrannhet : En beräkningsmodell automatiserar processen för tidsspårning, minskar mänskliga fel och säkerställer ökad noggrannhet vid registrering av arbetade timmar.
 • Valuta för pengarna : Genom att möjliggöra noggrann analys av den tid som krävs för olika uppgifter och projekt underlättar dessa mallar effektivare resursallokering, vilket säkerställer att projekt slutförs i tid och inom budget.
 • Planering underlättande : Med korrekta uppgifter om arbetade timmar kan chefer mer effektivt planera framtida personaltilldelningar, hjälpa till att ställa in realistiska projekttidslinjer och bättre förutse resursbehov.
 • Regelefterlevnad : Dessa mallar hjälper till att säkerställa efterlevnad av lokala och internationella bestämmelser om arbetstider, raster och lediga dagar, vilket är avgörande för att undvika rättsliga påföljder och upprätthålla en kompatibel och etisk arbetsmiljö.
 • Analys & Ständiga förbättringar : En arbetstidsberäkningsmodell möjliggör djupgående analys av tidstrender, identifiering av effektivitetsområden och potentiella förbättringar. Det kan hjälpa till att upptäcka flaskhalsar, ineffektivitet eller områden där ytterligare utbildning kan behövas.
 • Transparens och ansvarsskyldighet : Det främjar en kultur av öppenhet och ansvarsskyldighet genom att tillhandahålla tydliga uppgifter om den tid som ägnas åt olika uppgifter. Det kan också bidra till förbättrad kommunikation mellan team och chefer.
 • Kostnadsbesparingar : Genom att optimera resursanvändningen och förbättra processeffektiviteten kan en arbetstidsberäkningsmodell bidra till betydande kostnadsbesparingar på lång sikt.
 • Förenklad lönehantering : För organisationer som betalar anställda på timbasis förenklar en korrekt modell för beräkning av arbetstid lönehanteringen och säkerställer att anställda betalas korrekt för sin tid.

Att använda verktyg som PlanningPME och Excel, med funktioner som pivottabeller, kan förenkla installationen och hanteringen av en arbetstidsberäkningsmodell, vilket gör processen smidigare och mindre felbenägen.

Vem kan använda en modell för att beräkna arbetstid?

Praktiskt taget alla typer av organisationer kan dra nytta av att använda en arbetstidsberäkningsmodell. Oavsett om det är småföretag, stora företag, utbildningsinstitutioner eller regeringar är effektiv tidshantering avgörande för att uppnå mål. Projektledare, personalchefer och operativa ledare tycker att dessa mallar är särskilt användbara för att bättre hantera arbetstider, planera projekt och analysera prestanda.