Skillnader mellan lokala infrastrukturer och SAAS-lösningar : Ett viktigt förtydligande

Hervé KOPYTO
04/12/2023 10 min läsning
GÅ DIREKT TILL EN SEKTION
 1. Definition av On-Premise
 2. Vad är definitionen av moln?
 3. Vilka är skillnaderna mellan On-Premise och Cloud?
 4. Vilka lösningar finns tillgängliga i molnet och på plats?
 5. Varför välja en lokal applikation?
 6. Definition av SAAS (Software as a Service)
 7. Varför välja en SAAS-applikation (Software as a Service)?
 8. FAQ

I ett nötskal

Artikeln tar upp definitionen av On-Premise, skillnaderna mellan On-Premise och molnet samt skälen till att välja en On-Premise- eller SAAS-applikation (Software as a Service). Den fungerar som en omfattande vägledning för företag som vill förstå dessa två alternativ för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Definition av On-Premise

On-Premise avser en metod för hosting och hantering av programvara, data och IT-system där resurser installeras och körs på fysiska servrar inom det egna företaget. Istället för att hyra in tjänster från en tredjepartsleverantör ansvarar organisationen för underhåll, uppdateringar, säkerhet och övergripande förvaltning av systemen. On-Premise-modellen erbjuder större kontroll och djupgående anpassning, men kräver ofta betydande investeringar i hårdvara, programvara och teknisk expertis.

Vad är definitionen av moln?

Med molntjänster avses leverans av olika IT-tjänster (såsom servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara, analys och intelligens) via Internet ("molnet"). Dessa resurser kan göras tillgängliga snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt.

Vilka är skillnaderna mellan On-Premise och Cloud?

Skillnaderna mellan lokala lösningar och molnlösningar kan delas upp i flera viktiga kategorier:

 1. Värdskap :
  • På plats : On-Premise-lösningar hostas lokalt inom företaget, vanligtvis på fysiska servrar.
  • Moln : Molnlösningar finns på fjärrservrar som hanteras av en molntjänstleverantör.
 2. Kostnad :
  • På plats : On-Premise-modellen kräver ofta högre initiala kostnader för hårdvara, mjukvara och installation, samt löpande underhållskostnader.
  • Moln : Molnet erbjuder en pay-per-use-modell, där kostnaderna fördelas över tid och baseras på förbrukning.
 3. Flexibilitet och skalbarhet :
  • På plats : Skalbarhet kan vara mer komplicerat och kostsamt och kräva ytterligare investeringar i hårdvara och resurser.
  • Moln : Molnet är i allmänhet mer flexibelt och skalbart, vilket gör att företagen snabbt kan anpassa sina resurser efter sina behov.
 4. Underhåll och uppdateringar :
  • På plats : Underhåll och uppdateringar sköts i allmänhet av företagets interna IT-team, vilket kan kräva ytterligare resurser.
  • Moln : Molnleverantörer hanterar ofta underhåll och uppdateringar, vilket minskar företagets arbetsbörda.
 5. Kontroll och anpassning :
  • På plats : On-Premise-lösningar ger större kontroll och utrymme för kundanpassning, eftersom systemen hanteras helt in-house.
  • Moln : Molnet kan erbjuda mindre kontroll och utrymme för anpassning, beroende på leverantörens erbjudande.
 6. Säkerhet och efterlevnad :
  • På plats : Säkerhet och efterlevnad ligger helt under företagets kontroll, vilket kan underlätta vissa regleringar.
  • Moln : I molnet delas ansvaret för säkerhet och efterlevnad med leverantören, vilket kan kräva större samordning och noggrannhet.
 7. Tillgång och rörlighet :
  • På plats : Åtkomsten kan vara begränsad till ett lokalt nätverk eller kräva ytterligare konfiguration för fjärråtkomst.
  • Moln : Molnet ger enkel åtkomst från alla platser med internetuppkoppling, vilket främjar mobilitet och distansarbete.

Dessa skillnader kan påverka valet mellan On-Premise och Cloud, beroende på företagets specifika behov, mål och resurser.

Vilka lösningar finns tillgängliga i molnet och på plats?

Det finns många lösningar tillgängliga i både moln- och lokala versioner. Denna flexibilitet gör att företagen kan välja det alternativ som bäst passar deras specifika behov när det gäller kontroll, säkerhet, kostnad och skalbarhet. Här följer några typer av lösningar och exempel som kan finnas tillgängliga i båda formaten:

 • Microsoft Dynamics (CRM) : Microsoft Dynamics är en serie CRM- och ERP-applikationer som finns tillgängliga i både moln- och lokala versioner. Dynamics CRM gör det möjligt för företag att hantera kundrelationer, försäljning och marknadsföring, medan Dynamics ERP fokuserar på att hantera företagets resurser.
 • Microsoft SharePoint : SharePoint är en samarbetsplattform som gör det möjligt för team att dela dokument och arbeta tillsammans. Den erbjuds som en hostad lösning i molnet via SharePoint Online, och kan också installeras och hanteras lokalt som en On-Premise-lösning.
 • Microsoft Exchange : Exchange är en populär plattform för meddelanden och kalendrar som kan hostas i molnet via Exchange Online eller installeras lokalt som Exchange Server. Det gör att företagen kan välja mellan molnets flexibilitet och den kontroll som en lokal installation ger.
 • Microsoft Office : Microsoft Office-paketet, med verktyg som Word, Excel, PowerPoint och Outlook, finns tillgängligt via molnet tack vare Office 365. Det finns även traditionella versioner av Office som kan installeras och användas lokalt.
 • PlanningPME : PlanningPME är ett programvarupaket för planering som kan skräddarsys efter ett företags specifika behov. Den finns tillgänglig i en molnversion, kallad PlanningPME Web Access, samt i en version som kan installeras lokalt på företagets servrar.
 • SAP : SAP, som är ledande inom ERP-lösningar, erbjuder en rad produkter som kan användas i molnet eller lokalt. Detta gör det möjligt för företag att välja det alternativ som bäst passar deras behov när det gäller finansiell förvaltning, drift, personalresurser och mer.

Kort sagt ger dessa lösningar företagen flexibiliteten att välja mellan molntjänster och lokala lösningar, beroende på deras behov när det gäller kostnader, kontroll, säkerhet och funktionalitet. Varje alternativ har sina fördelar, och valet beror ofta på organisationens specifika krav och dess övergripande teknikstrategi.

Dynamics SharePoint Exchange Office PlanningPME SAP
On-Premise
Cloud

Varför välja en lokal applikation?

Att välja en lokal applikation kan vara det bästa beslutet för vissa organisationer, beroende på deras specifika behov och prioriteringar. Här är några skäl till varför ett företag kan välja en On-Premise-lösning:

 • Full kontroll : Lokala lösningar ger total kontroll över data, system och infrastruktur. Detta möjliggör skräddarsydd hantering och konfiguration enligt företagets behov.
 • Efterlevnad och säkerhet : Vissa regler och branschstandarder kan kräva att data lagras och hanteras lokalt. On-Premise kan underlätta efterlevnaden av dessa krav genom att erbjuda förbättrad säkerhet och direkt kontroll över dataskyddsåtgärder.
 • Djupgående anpassning : Lokalt installerade lösningar kan ofta skräddarsys för att uppfylla specifika affärsbehov. Det kan handla om att integrera med andra interna system, anpassa funktioner och ändra arbetsflöden.
 • Oberoende av leverantörer : Genom att hantera systemen internt är en organisation inte beroende av en extern leverantör för underhåll, tillgänglighet eller uppdateringar. Detta kan minska de risker som är förknippade med beroendet av en tredje part.
 • Prestanda och latens : En lokal lösning kan erbjuda bättre prestanda och minskad latens, särskilt för kritiska applikationer som kräver snabb tillgång till data. Eftersom data lagras lokalt uppstår inga fördröjningar i samband med överföring via Internet.
 • Långsiktiga kostnader : Även om de initiala kostnaderna kan vara högre kan vissa organisationer tycka att en lokal lösning ger bättre valuta för pengarna på lång sikt, särskilt om de redan har den infrastruktur och expertis som krävs.
 • Integration med befintlig infrastruktur : För företag som redan har en betydande infrastruktur kan en On-Premise-lösning möjliggöra smidigare integration med befintliga system och processer.

Kort sagt kan valet av en lokal applikation motiveras av behov när det gäller kontroll, säkerhet, anpassning och prestanda. Detta beslut måste dock fattas mot bakgrund av tillgängliga resurser, den kompetens som krävs för ledningen och företagets långsiktiga mål.

Definition av SAAS (Software as a Service)

SAAS är en distributionsmodell för programvara där en tredjepartsleverantör är värd för applikationer och gör dem tillgängliga för kunder via Internet. Till skillnad från traditionell programvara, som installeras lokalt på användarens dator, är SAAS tillgängligt via en webbläsare och baseras ofta på en prenumerationsmodell. Detta gör att användarna kan komma åt applikationen var de än befinner sig och gör det enklare för leverantören att uppdatera och underhålla den. SAAS-applikationer är i allmänhet konfigurerbara och kan snabbt anpassas till företagets behov, vilket ger flexibilitet, tillgänglighet och effektivitet.

Varför välja en SAAS-applikation (Software as a Service)?

Att välja en SAAS-applikation (Software as a Service) kan vara fördelaktigt för många organisationer av flera skäl:

 • Minskade initiala kostnader : SAAS-lösningar kräver i allmänhet inga större investeringar i hårdvara eller programvarulicenser. Avgifterna baseras ofta på en prenumerationsmodell, vilket kan göra inträdet mer överkomligt.
 • Underhåll och automatiska uppdateringar : Med SAAS sköts underhåll, uppdateringar och förbättringar av leverantören. Detta kan minska arbetsbelastningen för det interna IT-teamet och säkerställa att applikationen alltid är uppdaterad.
 • Skalbarhet och flexibilitet : SAAS-applikationer kan i allmänhet snabbt skalas upp för att möta förändrade affärsbehov. Oavsett om du behöver lägga till eller ta bort användare, gör SAAS-modellens flexibilitet det enkelt att göra det.
 • Tillgänglighet och samarbete : SAAS-applikationer är tillgängliga via Internet, vilket möjliggör fjärråtkomst och underlättar samarbete mellan geografiskt spridda team.
 • Integration och kompatibilitet : Många SAAS-leverantörer erbjuder integrationer med andra populära verktyg och system, vilket gör det lättare att harmonisera med befintliga processer och arbetsflöden.
 • Snabb att installera : SAAS-lösningar kan ofta tas i bruk snabbt, utan att man behöver installera och konfigurera programvara på lokala system.
 • Fokus på kärnverksamheten : Genom att delegera hanteringen och underhållet av applikationen till leverantören kan företagen koncentrera sig mer på sin kärnverksamhet utan att behöva oroa sig för de tekniska aspekterna.
 • Säkerhet och efterlevnad : Vissa SAAS-leverantörer erbjuder robusta säkerhetsåtgärder och kan hjälpa till att säkerställa efterlevnaden av olika bestämmelser, även om detta beror på specifika avtal med leverantören.
 • Experiment och innovation : Den flexibla och billiga karaktären hos SAAS innebär att företag kan experimentera med nya verktyg och tekniker utan att binda sig för stora investeringar.

Kort sagt, att välja en SAAS-applikation kan ge fördelar när det gäller kostnad, flexibilitet, snabb implementering och operativ effektivitet. Detta kan vara särskilt attraktivt för små och medelstora företag, nystartade företag eller andra organisationer som vill optimera sina resurser och fokusera på tillväxt och innovation.

FAQ

On-Premise ger större kontroll över säkerheten, medan ansvaret i molnet delas med leverantören.

Allt beror på dina specifika behov, budget och resurser. SAAS kan vara mer attraktivt för ett litet företag på grund av dess kostnad och flexibilitet.

Övergången kan vara komplex och kräver noggrann planering, en behovsbedömning och en förståelse för konsekvenserna när det gäller kostnader, säkerhet och efterlevnad.

Ja, en hybridlösning kan erbjuda det bästa av två världar och kombinera kontrollen och anpassningen av lokala lösningar med flexibiliteten och effektiviteten hos molnet.