PlanningPME-programmet är ett professionellt planeringsverktyg som behövs i det dagliga arbetet. Tack vare programmet kan du optimera administrationen av din verksamhet. Var du än befinner dig kan du ha koll på och göra ändringar för dina möten, arbetsinsatser, projekt och alla dina anställdas tilldelade arbetsuppgifter. Från din dator, Mac, iPhone, Android eller surfplatta uppdateras dina data i realtid för att sedan delas online av alla användarna. Med hjälp av PlanningPME kan du optimera användningen av dina mänskliga och materiella resurser. På det viset kan du förbättra produktiviteten tack vare exakt administration av arbetsfördelningen, vilket bygger på att man tar hänsyn till kompetenser och tillgänglighet hos dina anställda.

Planeringslösningar


Vårt webbaserade program anpassar sig till alla dina planeringsbehov, oavsett verksamhetssektor eller struktur. Oavsett om du driver ett bygg- eller servicebolag, verksamheter i olika branscher, arbetar med tillfällig personalplacering eller eftermarknadsservice, behöver du PlanningPME för att optimera förvaltningen av dina resurser. Med det här verktyget kan du planera in ledigheter, möten, projekt och arbetstider online. Ta del av alla planeringsfunktionerna redan idag.

Optimera personalens arbetsbelastning med PlanningPME. Planera in era möten, sammanträden, ledigheter i en och samma planering. Tack vare nätverksupprättandet över personalens scheman håller du dig informerad i realtid om förändringar i planeringen.

Administration av mänskliga resurser är A och O inom all verksamhet. Oavsett om det gäller administration av personalens arbetstider, frånvaro eller arbetsuppgifter som behöver utföras är planering ett oundvikligt styrmoment i de dagliga rutinerna.

Med PlanningPME kan du administrera planeringen för alla arbetslag inom organisationen och kontrollera kvarstående ledigheter, genomförda utbildningar, de anställdas arbetsuppgifter och möten. Genom att optimera planeringen för personalen gynnar du både reaktiviteten och produktiviteten. Genom nätverksplanering kan man dela information med alla samarbetspartners, och tack vare e-postutskick och aviseringar hålls personalen underrättad om hur sista minuten-planeringen utvecklas.

Förenkla administrationen av era teknikers arbetsinsatser genom delningsbar planering i nätverk. Det räcker med några klick för att skapa en ny arbetsuppgift eller delegera den åt någon annan behörig och tillgänglig tekniker. Optimera arbetsbelastningen för dina anställda och organisera snabbt sista minuten-åtgärder. Administrera även alla slags fordon och kontrollera om de är tillgängliga i realtid.

Oavsett vilken din verksamhetssektor är (luftkonditionering, elektricitet, telekominfrastruktur, transport osv.) eller vilken slags uppgift du ska utföra (fordonslarm, underhåll, leveranser osv.) får du varje arbetsdag stöd av samverkande planering.

Med PlanningPME optimerar du arbetsflödena, vagnsparkerna och teknikernas planering. Planering av rundturer, underhållsarbeten, periodiska åtgärder och akuta reparationer sköts på ett effektivt sätt. Med en och samma planering administrerar du uppgifter och förflyttningar för era mobila arbetslag (leverantörer, installatörer, kommersiella partners, tekniker osv.).

Via e-postutskick och aviseringar informeras användarna inför ändringar i planeringarna och oförutsedda händelser hanteras snabbt. Vare sig det gäller hantering av personalplaneringen, att kontrollera om en tekniker är tillgänglig eller att tilldela en uppgift utifrån kompetens, gör PlanningPME att du kan styra din verksamhet med några klick. Tack vare webbaserad, delad planering och hantering av användarrättigheter har dina medarbetare när som helst tillgång till sina arbetsplaneringar.

Att stämma möten är ett centralt moment inom ramen för kundrelationer. Med PlanningPME får du en effektiv planeringslösning för att optimera administrationen av mötesplaneringen med optimal uppföljning för kunderna. Från och med nu kan du organisera arbetsplaneringen för de anställda och kontrollera deras tillgänglighet.

En oförutsedd händelse eller frånvarande personal? Ingen panik? i PlanningPME-programmet kan du söka efter en annan tillgänglig och behörig person som kan ta över ett kundärende och boka om mötet eller de planerade arbetsuppgifterna till andra medarbetare.

Den centrala förvaltningen och den gemensamma användningen av det preliminära schemat för dina anställda innebär att du sparar tid och pengar, och inga möten glöms bort tack vare e-postpåminnelser. Fullständig historik över er verksamhet finns sparad i PlanningPME. Du kan ta reda på vem som har bokat om ett möte, hur många timmar er tekniker har lagt ner hos en kund eller ta reda på datum för det senaste ingreppet.

Du kan hämta olika fakta ur planeringen och skapa dina egna statistiska analyser, till exempel genom dynamiska pivottabeller i Excel. Du styr din aktivitet i lugn och ro och dina kunder blir desto nöjdare med ditt lyhörda och professionella bemötande.

Administrera och styr såväl pågående som framtida projekt. Några fördelar med PlanningPME: Du kan följa hur arbetsuppgifterna framskrider, hitta kompetent personal för uppgifterna, administrera dina kunder, underentreprenörer och förekomma eventuella förseningar under projektets genomförande.

PlanningPME är flexibelt, lätt att använda samt helt och hållet anpassningsbart och det fungerar som en veritabel instrumentpanel varifrån du optimerar arbetstilldelningen och -planeringen för de anställda. Projektstyrningen går ut på att registrera och sedan med fast hand besluta om arbetsuppgifterna för att samordna de olika berörda faserna och resurserna. Aktörernas skiftande roller, hanteringen av tidsplaner och framför allt oförutsedda händelser tas om hand på ett effektivt sätt.

Liksom i ett Gantt-schema kan du läsa av de inplanerade arbetsuppgifterna och när de förfaller. Projektledaren kan alltså exakt följa utvecklingsstegen och agera genom några klick så att de fastställda tidsgränserna respekteras. Fördela arbetsbelastningen i arbetslagsprojekten där det finns disponibilitet och kompetens bland dina medarbetare eller underentreprenörer. Tack vare historiken har du dessutom alltid tillgång till information om alla händelser så att du till exempel kan se hur många timmar du spenderat hos en kund och kan föra den statistik du behöver.

Behöver du veta exakt hur många personer som finns tillgängliga vid en specifik tidpunkt? Med PlanningPME är det möjligt! Programvaran gör det enkelt att administrera medarbetarnas schemaprofiler så du kan sätta ihop arbetslag eller förutsäga vilka medarbetare som kommer att vara tillgängliga för att hjälpa till med en arbetsuppgift.

Se arbetslagens dags-, vecko- eller månadsplanering genom några klick. Administrera all slags frånvaro (ledighet, sjukfrånvaro, rehabilitering osv.) och antalet genomförda arbetstimmar för personalen.

Administrationen av arbetstider förenklas alltså eftersom du helt och hållet kan parametrera personalens arbetstider, sköta arbetslagsrotationen och när som helst se vem som är närvarande eller inte i verksamheten eller på en plats utanför verksamheten. Med en välfungerande tidsadministration kommer produktiviteten att öka genom att informationen centraliseras i ett och samma planeringsnav som alla medarbetare och ledare när som helst kan få åtkomst till.

Dessutom lagras alla data i planeringshistoriken. Om du undrar över något går det enkelt att plocka fram informationen. Slutligen kan du kan du hämta uppgifterna ur planeringen med hjälp av rapport- och statistikverktygen.

Byggplaneringen är också mycket praktisk för att följa genomförandet av arbetsuppgifterna så du snabbt kan upptäcka förseningar och reagera korrekt i förhållande till byggschemat. Oavsett om det rör sig om arbetarna, de olika yrkeskårerna eller materialen - allt sköts i ditt planeringsprogram.

När det gäller arbetsplatser och byggsektorn utgör planeringen ett oundvikligt underlag för alla aktörer och inblandade. Det ger dig en precis bild av hur arbetet fortskrider på arbetsplatsen och du kan dra fördel av viktiga funktioner som tilldelning av arbetare eller uppföljning av leveransdatum, men även bedöma förseningar eller göra dig betjänt av arbetsplanering tillsammans med varje tekniker.

Att sprida planeringen till alla aktörerna inom strukturen är också viktigt för att samordna de olika insatserna och ta fram mer exakta tidsscheman.

Dra fördel av webbplaneringens många funktioner för snabb och enkel implementering i din verksamhet och bland användarna.

Enkla och intuitiva
Dina medarbetare kommer att älska det: Oavsett vad de har för uppgift i verksamheten implementerar man alltid snabbt och intuitivt. Planera era möten och ledigheter med några klick, spara tid med funktioner som drag/släpp, kopiera/klistra och periodiska arbetsuppgifter.
Tydlig och exakt visning
Ta del av dags-, vecko-, månads- och årsplanering och filtrera efter avdelning, kompetens och/eller kategori. Sök efter arbetsuppgifter eller kompetenta resurser på några sekunder.
Förvaltning av avdelningar och medarbetare
Definiera verksamhetsstrukturen: Administrera de mänskliga resurserna (anställda, personal, tekniker, utbildare) och era materiella resurser (samlingssalar, fordon).
Planeringsvyer
Tydlig visning av resursplaneringen: dags-, vecko-, månads- och årsarbetstider.
E-post och aviseringar
Skicka e-post till resurser och till kunder, aktivera meddelanden efter användare.
Anpassningsbart
Anpassa gränssnittet för att framhäva information genom att tillämpa egna termer och färgkoder.
Rapporter och statistik
Skapa anpassade rapporter om arbetstider, ledigheter osv.
Historik och uppföljning
Få tillgång till historiken över planeringsförändringar för alla utförda arbetsuppgifter.
Användarrättigheter
Konfigurera anpassade läs- och skrivrättigheter för att styra användarrättigheterna.
Periodiska arbetsuppgifter
Administrera återkommande aktiviteter i en handvändning: Veckomöten, månadsmöten eller årskontrakt genom att skapa intervall i ditt planeringsverktyg PlanningPME.
Filter
Tillämpa filter för din planering för att hämta den viktiga informationen: visa resurserna inom en service, filtrera arbetsuppgifterna enligt kategori, visa en vy av ”agenda”- eller ”list”-typ eller filtrera vyn för att visa dagens, veckans, månadens eller årets event.
Förvaltning av mänskliga och/eller materiella resurser
Administrera de mänskliga resurserna (anställda, administratörer, tekniker, utbildare, säkerhetspersonal, sjukvårdspersonal) och de materiella resurserna (möteslokaler, företagsbilar, gemensamt material). Skapa ett individuellt kontaktkort per resurs genom att precisera personens arbetsveckoprofil, arbetskontrakt, kompetenser och all övrig personlig information.

Tariffer

399 SEK/månad
1 års abonnemang
599 SEK/månad
1 års abonnemang
799 SEK/månad
1 års abonnemang
Från och med
999 SEK/månad

*En resurs motsvarar en mänsklig eller materiell resurs som förvaltas av planeringsprogrammet.

Är du i behov av råd, ett kostnadsförslag eller mer information om möjlig integrering med de verktyg som du redan använder i verksamheten?
Vi lyssnar och försöker besvara alla dina frågor.


TARGET SKILLS
Adress
39 rue Michel Ange, 91026 Evry Courcouronnes Cedex - France
Telefon
+33 (0)1 69 47 10 00

Kontaktformulär

 *
* Obligatoriska fält

För att ge mer tid att organisera sig i det nuvarande sanitära sammanhanget fördubblar PlanningPME försöksperioden för sina lösningar. PlanningPME-testet kommer således att pågå i 2 månader istället för 30 dagar, fortfarande gratis och utan något åtagande.

Ange dina uppgifter för att få direkt tillgång till din planering. När formuläret har validerats kommer du att få ett bekräftelsemeddelande via e-post. Du behöver bara klicka på aktiveringslänken för att starta installationen av din onlineplanering.


 *
* Obligatoriska fält

clients PlanningPME

Stäng